diumenge, 22 de maig de 2016

Presentació de la Xarxa d’Escoles Públiques per a la Renovació Pedagògica de Mallorca

Aquesta xarxa neix de les inquietuds d'un petit grup de mestres, amb l'objectiu de donar una mica de llum al nou camí educatiu que s'ha iniciat i donar resposta als nous moviments educatius que s'estan desenvolupant a les illes Balears. Formen part d’aquesta xarxa els següents centres: EEI Els Molins (Sencelles), CEIP Son Juny (Sant Joan), CEIP Es Talaiot (s’Illot), CEIP Es Puig (Lloseta), CEIP Sant Miquel (Son Carrió) i CEIP Rosa dels Vents (Colònia de Sant Pere). Aquesta agrupació té com a màxim objectiu treballar en un model educatiu que es basi en una educació conscient i coherent. Per això és necessari que les escoles s’omplin de creativitat, d’entusiasme, de motivació, d’empatia, de cooperació, de pensaments crítics, de consciència, d’autodidactisme, d’autonomia, és a dir, de vida.

Seguint la línia d’escoles públiques innovadores referents a Catalunya i al País Basc, aquesta xarxa la formen escoles públiques o de titularitat municipal de Mallorca amb el compromís de formar contínuament el professorat.

Per poder atendre les necessitats dels infants és necessària una programació que s’adapta al dia a dia en base als processos maduratius de l’infant i la seva evolució. Tots els infants s’acosten als continguts quan estan preparats per fer-los i els necessiten. És per això que en confiar en el ritme d’aprenentatge de cada individu no hi ha una periodització estricta de la consecució dels objectius del currículum.

Els fonaments pedagògics d’aquesta xarxa són:
  • L’acompanyament de l’adult en el procés d’activitat dels infants es fa amb una mirada d’amor i respecte.
  • L’entorn dels infants condiciona el seu aprenentatge i, per tant, es vetlla perquè sigui ric, segur i relaxat i ja que les experiències d’aprenentatge en aquestes edats són globals, és a dir, impliquen totes les funcions de l’organisme, entenem que no poden ser sempre compartimentades en camps de coneixement.
Aquesta xarxa té com a màxim objectiu facilitar l’ambient, el material i l’acompanyament perquè cada infant es pugui desenvolupar de forma integral seguint el seu propi pla intern. D’aquesta manera l’infant pot desenvolupar l’esperit crític, autonomia personal i les habilitats socials, basar la tasca educativa en el respecte, el diàleg, la reflexió, la col·laboració i la solidaritat, crear lligams entre l’escola i la resta de la comunitat educativa i donar valor a la pròpia llibertat i la dels altres o fer valer la igualtat de drets i oportunitats entre les diferents persones.

Aquesta xarxa es compromet a ser una xarxa oberta a tota la comunitat educativa mantenint una línia metodològica que respecti les pautes de la filosofia viva i activa, formar contínuament el professorat, centres pilots i de referència en innovació educativa, fer assessorament entre iguals als centres en procés de canvi, rebre voluntaris i persones en pràctiques, així com documentar l’experiència, a fer un seguiment i una revisió constant del procés.

Per tal d’assolir aquests objectius, sol·liciten formació explícita en pedagogies actives a través dels centres de professorats i de Conselleria, volen aconseguir una plantilla estable de mestres formats en metodologies actives, aconseguir recursos econòmics per tal de dotar els espais dels materials necessaris per tal de poder dur a terme aquest ambiciós projecte, tenir facilitats en poder realitzar reformes arquitectòniques que sustenten aquest projecte d’innovació, donar-se a conèixer a la Universitat per establir-hi vincles i així com per poder rebre alumnat de pràctiques interessat en noves metodologies d’innovació, signar un conveni/acords amb Conselleria i amb les escoles que formen part de la xarxa per poder engegar aquest pla metodològic com un Pla pilot pioner a les Illes Balears i obrir les nostres portes a les persones interessades a realitzar una tasca com a voluntariats educatius i que sigui reconegut amb crèdits de formació.


Si voleu saber més al respecte, vos podeu posar en contacte amb mestres del CEIP Es Talaoit innovatalaiot@gmail.com

dimecres, 18 de maig de 2016

El president d'ADESMA desdiu els titulars de premsa que afirmen que els directors volen triar als professors interins

Des de dia 2 de maig podeu escoltar la secció de taula educativa als informatius de les 19h a Ona Mediterrània, cada quinze dies, tots els dilluns alterns.

En el programa de dilluns passat parlàrem, de la conferència sectorial d'educació a Madrid en la que 12 CCAA expressaren la seva negativa a fer revàlides de secundària i batxiller i 8 CCAA ( les governades pel PSOE) diuen que no faran proves LOMCE.
Què fa el Ministre Méndez de Vigo? Diu que les lleis no són un menú a la carta i amenaça amb els tribunals.
Sr. Ministre: " la imposició no és la manera, I aquí , a les Illes, ho sabem bé"

Per una altra banda, a L'Assemblea de docents volem parlar amb el Conseller Martí March del compromís d'incrementar el pressupost educatiu. Aquesta vegada, hem entregat una sol·licitud formal al registre de la Conselleria d'Educació.
Volem conèixer com pensen complir el compromís adquirit amb l'Assemblea el 15 de desembre de 2015 i quines són les repercussions que tendrà l'augment de marge de dèficit negociat a Madrid sobre l'increment dels pressupostos d'educació.

Finalment, comentam la notícia dimecres 11 de maig de DM. amb Titular : ELS DIRECTORS D'INSTITUT EXIGEIXEN PODER ELEGIR PART DEL PROFESSORAT. Segons DM , demanen un sistema per a què els centres es puguin "quedar" amb els interins que funcionin als seus projectes.
Per aclarir la notícia, na Jero Bonnín, entrevista en Llorenç Llop. President ADESMA.
En Llorenç deixa ben clar que ni ell ni cap director vol triar cap professor.

Escolta-ho: https://soundcloud.com/user-326307544/160516-ona-vespre-taula-educativa

dimecres, 11 de maig de 2016

La davallada de ràtios: una necessitat que reclama solucions efectives i urgents

La disminució d’alumnes per aula és una responsabilitat de la Conselleria que no pot suposar, en cap cas, un perjudici per als centres. Aquesta disminució de ràtios no es pot fer a costa de l'eliminació d'espais com tallers, aules de música, d'anglès, d'informàtica, o la biblioteca

Donades les informacions respecte a les ràtios que han arribat als nostres centres o que s'han publicat a la premsa els darrers dies, des de la Coordinadora de l'Assemblea de Docents ens veiem en la necessitat de fer alguns aclariments.

L'assumpte de la rebaixa de ràtios va ser un tema de desencontre en la passada negociació entre la Conselleria d'Educació i l'Assemblea de Docents ja que, els docents consideràrem insuficient la proposta. Tot i això, la Conselleria d’educació va arribar als següents compromisos amb els sindicats STEI i CCOO respecte a la rebaixa de ràtios amb la firma de l'acord marc pel curs 2016-2017

«Es rebaixaran les ràtios dels grups de 4t d’EI a 20 alumnes/grup per mitjà de: desdoblament de grups, dotació de +1 o mesures de planificació d’escolarització». Fins i tot, el text d'aquest compromís diu que «l’Administració Autonòmica actuarà sobre els grups que superin ràtios de 22 alumnes d’educació infantil en funció de la disponibilitat pressupostària i com a mesura de transició durant el curs 2016-2017.» i també menciona “Al curs 2017-2018 i 2018-2019 es garantirà progressivament aquesta rebaixa de ràtios als cursos de 5è i 6è d’EI”.

Però aquest compromís de la Conselleria no queda aquí. A la resta de cursos, les ràtios màximes quedarien de la següent manera: 25 alumnes a 5è i 6è d'educació infantil i a tota la primària, 30 alumnes a ESO i FP i 35 alumnes a batxillerat.

Aquestes ràtios, cal recordar-ho, són les que marca la LOMCE ben clarament i per tant no es poden sobrepassar. La mateixa llei contempla «un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados concertados de una misma área de escolarización, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales». Cal dir que aquest no és el cas dels grups que ja tenim escolaritzats i que superen les ràtios indicades. Volem insistir que aplicar el criteri del 10% d’increment a grups massificats que ja es troben dins les nostres escoles i instituts resulta del tot inadmissible. Per exemple, no es pot incrementar un grup que ja tengui 26 alumnes, amb l’argument de la incorporació tardana o l’escolarització extraordinària. I si insistim en aquest punt és perquè, ara mateix, s'està donant molt de ressò a la disminució de ràtios a 3 anys, però s’està obviant la necessària reducció de ràtios a tots els altres nivells.

I ara que ha arribat el moment d’implementar aquestes mesures, pareix que des de la Conselleria no estan posant tots els recursos necessaris i per això tornam a sentir parlar de «manca d'espais». L'acord march es va signar a finals de setembre de 2015 i el Govern va aprovar els pressuposts de 2016 el passat desembre. Tot i que ja els vàrem qualificar d'insuficients, no entenem que aquests pressuposts no comptin amb les partides necessàries per a una impecable aplicació de la disminució de ràtios acordada. A més, el 14 de desembre de 2015, els partits que donen suport al Govern van acordar que de les noves partides econòmiques que arribessin a la CAIB, el 30% es dedicaria a educació (essent la disminució de ràtios la primera finalitat d'aquells doblers). Aquest acord, recordem-ho, va ser àmpliament difós per part de la Conselleria d'Educació. La setmana passada, el ministre Montoro autoritzà l'arribada a Balears d’uns altres 257 milions d'euros més.

La disminució de ràtios és un element imprescindible per a la millora de la qualitat educativa. En aules massificades és impossible donar una atenció correcta al nostre alumnat o utilitzar metodologies actives. Després de les retallades que hem patit en els darrers cursos, aquesta disminució d'alumnes per aula no pot tenir les conseqüències negatives que suposa, per exemple, l'eliminació de tallers, aules de música, d'anglès, d'informàtica, o la biblioteca en els nostres centres. A més, ha d'anar lligada a un augment de tot el professorat i no només dels mestres tutors, amb un increment proporcional dels especialistes: +1, suports educatius, anglès, música, educació física, etc.

La manca d'espais als nostres centres és responsabilitat de l'administració autonòmica i fruit d’una manca de planificació d’infraestructures educatives que ja ve des de fa massa temps. Trobar solucions a aquest problema és responsabilitat seva. La disminució de ràtios, hauria de ser una bona notícia i s'està convertint en un tema polèmic perquè s'estan plantejant solucions que, moltes vegades, no es consulten amb el professorat afectat. És important que qualsevol decisió respecte a aquest assumpte tengui el suport dels claustres de professors i dels consells escolars.

L’intent de resoldre problemes d’aquesta magnitud amb solucions improvisades, com les que ara es plantegen, només és acceptable si hi ha un compromís ferm i una planificació seriosa d’habilitació de tantes aules com siguin necessàries a 4rt d’educació infantil, però també les que siguin necessàries per poder desdoblar qualsevol altre curs que sobrepassi les ràtios permeses. Mentrestant, i com està escrit a l’acord March, exigim que es doti amb un mestre +1 a totes les classes que superin aquestes ràtios.

La Conselleria no pot defugir les seves responsabilitats ni intentar traslladar-les als equips directius o als claustres. Ben al contrari, ha de ser qui exemplarment lideri tot aquest procés. Qualsevol altra cosa demostrarà que, en el seu moment, va mancar visió de futur, de perspectiva o que es va improvisar un acord per tapar la boca al professorat i als sindicats.

dimarts, 10 de maig de 2016

L'Assemblea de Docents demana al conseller d'educació una reunió per parlar del 30% de millora del pressupost educatiu

Els docents volem conèixer com pensen complir el compromís adquirit amb l'Assemblea de docents el 15 de desembre del 2015 i quines són les repercussions que tendrà l'augment de marge de dèficit negociat amb Madrid sobre l'increment de pressupostos d'Educació del 2016

Recordam al Govern, que a l'assemblea general celebrada dilluns 14 de desembre 2015 a l'IES Sineu, els docents varen votar suspendre la vaga i la concentració davant el Parlament prevista per a dimarts 15 gràcies a l'acord, aconseguit en el darrer minut, en què s’establia ben clar el compromís adquirit pels partits que donen suport al Govern (PSIB, MÉS i Podem) de destinar a educació un 30% de qualsevol millora que es produís en els pressupostos del 2016. Tot i la desconvocatòria acordada, els docents ja demanàrem al conseller March obrir un procés de negociació real sobre l'acord pressupostari petició que mai va ser atesa.

Atesa la informació que es va publicar dia 21 d’abril als mitjans de comunicació, segons la qual el govern de l'Estat ha duplicat el límit de dèficit permès a les comunitats autònomes, i ha passat del 0,3 al 0,7 --això vol dir que el Govern de les Illes Balears podrà gastar 100 milions que no figuren al pressupost de la CAIB per a 2016--, l'Assemblea de Docents va recordar al Govern el compromís d’increment dels pressuposts d’Educació. Davant el silenci de l’administració educativa, reiteram la nostra demanda, aquesta vegada de forma oficial, registrant una sol·licitud de reunió amb el conseller Martí March per conèixer quines són les previsions del Govern quant al compliment de l’acord parlamentari abans esmentat, i com afectarà aquest augment en el marge del dèficit, a l’increment dels pressuposts d’Educació del 2016.

En el mateix document que reflecteix el compromís adquirit pel Govern dia 14 de desembre de 2015, també queden ben delimitades les línies prioritàries d'actuació a l'hora d'aplicar aquest increment pressupostari.

Aquestes línies prioritàries són:
1. La baixada de ràtios, especialment a Infantil i a Primària.

2. L'increment del professorat d'atenció a la diversitat i orientació.

3. La millora de les infraestructures educatives.

4. L'avanç a 2016 d'alguna de les mesures de recuperació de les condicions sociolaborals del professorat previstes per als anys 2017 i 2018 segons l'Acord Marc signat dia 30 de setembre de 2015 entre el Govern i els sindicats STEI-i, CCOO i ANPE.

L'Assemblea de Docents espera que el Govern i els partits que li donen suport (PSIB, MÉS i Podem) compliran amb el seu compromís, i roman a l'espera que el conseller d'Educació convoqui els representants de l'Assemblea per parlar de com es concreta aquest increment del pressupost.

diumenge, 8 de maig de 2016

Signa pel col·legi professional de docents


Un col·legi professional és una eina de participació assembleària i democràtica dels treballadors amb capacitat de decisió. Ens possibilita intervenir en la regulació de funcions tan fonamentals com l'organització escolar, la planificació educativa, els currículums, l'accés a la funció docent, la formació del professorat o establir el nostre codi deontològic.

És imprescindible recollir un nombre significatiu de signatures per dur a la Conselleria de Presidència la proposta d'Iniciativa Legislativa i que el Parlament crei per llei el Col·legi de Docents. Ens hem d'organitzar per obtenir-ne les suficients.

Participa i col·labora emplenant aquests fulls. Els podeu anar guardant fins a la propera assemblea o enviar-los per correu ordinari a la següent adreça:
IES Binissalem
Andreu Pol "niuer", batlle s/n
07350 BINISSALEM

Per a més informació sobre la creació del Col·legi professional: https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFTm40TWVmeExiZGM/view?usp=sharing

TOTS SOM IMPRESCINDIBLES!

dissabte, 7 de maig de 2016

Un nou reconeixement a l'Assemblea de Docents

Les plataformes educatives Som Escola, Escola Valenciana, La Bressola i l’Assemblea de Docents de les Balears, guardonades en una Nit de les Revistes i la Premsa en català que reivindica l’educació i el seu compromís amb la llengua.

Des de l’Assemblea de Docents de les Illes Balears vàrem rebre amb molta satisfacció el guardó que la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals ens concedí, dimecres passat, juntament amb Som escola, Escola Valenciana i La Bressola. Aquest guardó és un reconeixement del compromís amb la llengua catalana de les escoles de les distintes parts del domini lingüístic.

Com a periodistes i editors que són, consideren el paper de l’educació com a “primera baula necessària i imprescindible per entendre, conèixer i fer-nos nostres les revistes i la premsa en català”, en paraules de Lluís Gendrau, vicepresident de la federació. Des del nostre punt de vista, podríem dir que el periodisme i l’educació, comparteixen la voluntat de ser despertadors de consciències, generadors de persones de pensament independent i crític, a més de ser vertebradors de la societat civil.

L’acte de lliurament d’aquest premi va ser dins el marc de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català on, a més dels premis a les millors publicacions en català, es concedeix un premi especial un a una persona i a una entitat, que enguany ha recaigut a les quatre plataformes que hem citat més amunt. L’assistència a l’acte i els parlaments del vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i de la presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, que ens entregà el guardó, donen una idea del pes que es dóna a aquests premis.

dimecres, 4 de maig de 2016

Documentació d'interès: manual laboral i administratiu

Al blog, dins l'apartat documents per descarregar, podeu trobar els manuals laboral i administratiu. Aquí els docents trobaran la informació necessària per poder exercir els seus drets i saber en cada moment en quin terreny, a nivell normatiu, es mouen per poder prendre decisions amb coneixement de causa.

https://drive.google.com/folderview?id=0B2QIlvh64MIFVWFuNG5jX2RDZG8&usp=sharing