dimecres, 30 de novembre del 2016

L'Assemblea de Docents reclama a la Conselleria d'Educació més informació i rigor en la perfilació de les places ofertades en el procès d'adjudicació del personal docent interí

L'Assemblea de docents donam veu a les reclamacions del col·lectiu d'interins que demanen més informació en l'oferta de les les places a les adjudicacions i rigor en la correspondència d'aquestes amb les funcions que detalla la convocatòria.

Aquesta reclamació de les condicions en les adjudicacions d'interins permetria als aspirants conèixer les característiques específiques de les places i tenir la informació necessària per garantir l'èxit de la tria. Tenir la informació sobre la funció del treball proposat és la primera condició per garantir la satisfacció i la qualitat de la feina.

Quines són les reclamacions dels col·lectiu d'interins?

Pel que fa al perfil de les funcions:
Quan els docents interins seleccionam una de les funcions següents: Suport a l'Àrea de Ciències i Tecnologia (0590059), Suport a l'Àrea de Llengua i Ciències Socials (0590058) i Suport a l'Àrea Pràctica (0591026) ens podem trobar davant situacions professionals tant distintes com: fer suports de ciències a matemàtiques i biologia, fer àmbits a PMAR, fer FP bàsica, fer una especialitat en un grup ordinari, i molt sovint ens trobam davant una plaça mixta on hem d'afrontar alhora dues funcions diferents de les explicades abans. Aquest fet, fa que la docent hagi d'assumir matèries d'una especialitat diferent de la seva especialitat, i hagi de formar part de dos o tres departaments didàctics diferents (departament de les especialitats i departament d'orientació). Tot i que són funcions per les quals estam habilitats, són característiques a tenir en compte a l'hora de fer la tria.

Pel que fa als horaris:
Les places en horari de tarda i matí i tarda s'haurien d'especificar "sempre" i verificar que es corresponguin amb la realitat de la feina que es desenvoluparà al centre educatiu. Acceptar una plaça d'aquest tipus sense estar-ne assabentat/da amb anterioritat pot impossibilitar compaginar la vida professional i personal de la treballador. Per aquest motiu, una vegada realitzada la tria no pot quedar pendent de la organització del centre, sinó que s'ha d'haver previst abans.

Per tot l'exposat fins ara, demanam que tota aquesta informació específica aparegui en la convocatòria d'adjudicacions i que la Conselleria d'Educació vetli per l'acompliment de les característiques dels perfils que s'oferten per part dels centres.

dilluns, 7 de novembre del 2016

10 de novembre assemblea d'interins al CEIP Robines


Des de l'associació d'inerins afectats pel canvi en el criteri per l'ordenació als aspirants a funcionaris interins, ens sol·liciten una assemblea de docents interins per parlar d'aquest assumpte. Aixi, doncs, quedau convocats a l'assemblea del proper dijous 10 de novembre al CEIP Robines de Binissalem a les 17:30 hores, on es tractarà aquest i altres temes segons el següent ordre del dia:

 1. Ordenació de llistes (criteris: tutoritzacions, antiguetat, formació, experiència, nota expedient acadèmic)
 2. Tancament llistes tres anys.
 3. Oposicions (places, data, tipus, temari/lleis)

dilluns, 31 d’octubre del 2016

L'Assemblea de Docents exigeix al Govern que rectifiqui el projecte de pressupostos i augmenti la inversió per educació

El pressupost per a educació per al 2017 serà de 882,591 milions d’euros, xifra per davall del sol·licitat per la comunitat educativa i amb l’acord del Consell Escolar de les Illes Balears. El percentatge de despesa en educació balear està ancorat en un 3,0% del PIB des del 2012, molt per davall de la mitjana estatal i molt més llunyà de la mitjana europea. El projecte de pressupostos del 2017 necessita una rectificació urgent en la despesa en educació. Ens jugam el futur, i se'ns esgota el temps.

El passat divendres el govern de Balears va fer públic l'acord dels tres partits que garanteixen la governabilitat de la comunitat (PSIB, MES i Podem) per al projecte de pressupostos del 2017. La conselleria d'Educació i Universitat tendria unes despeses previstes de 882,591 milions d'euros, 65,377 més que el pressupost del 2016.

Aquesta quantitat queda molt per davall dels 1000 milions d'euros que la comunitat educativa, amb l'acord del Consell Escolar de les Illes Balears al davant, va sol·licitar al govern per tal d'iniciar un canvi de tendència en la inversió en educació que permeti una millora efectiva de la qualitat d'un servei públic essencial. Arribar als 1000 milions d'euros hauria d'haver comportat un augment de la despesa en educació del 22,4% respecte del 2016. Els partits que donen suport al govern s'han quedat en un exigu 8%.

El percentatge de despesa en educació sobre el PIB del territori, un indicador utilitzat en estudis comparatius entre els països, continua en pla des de l'any 2012, ancorat en el 3,0% (una dècima de punt per sobre del valor del 2016), a 1,2 punts sobre el darrer valor conegut de la mitjana de l'estat (4,2% el 2015) i a 2,5 punts del de la Unió Europea (5,5% el 2012). Els 1000 milions d'euros reclamats per la comunitat educativa haurien comportat una inversió en educació del 3,4% sobre el PIB. Lluny de les referències de l'estat i internacionals, però en la línia d'una millora que no es percep en la proposta del govern.

Si la continuïtat d'una situació deficitària en inversió en educació és una mala notícia, fa molt més mal veure que el 2017 és l'any, des del 2000, en què el percentatge de despesa en educació sobre el total del pressupost és més baix: un decepcionant 18,9% (el 2016 va ser del 19,4%, el 2014 del 19,8% i la resta d'anys va estar sempre en valors iguals o superiors al 20%).

Els pressupostos són l'expressió de la voluntat política, i les xifres el que ens diuen és que, malauradament, l'educació no és una prioritat d'aquest govern. Aquests pressupostos, pel que fa a educació, donen la raó a la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, quan es lamenta a l'informe de seguiment "Educació per a tots" de 2015 que "(...) l'educació està infrafinançada. Molts governs han augmentat la despesa, però molts pocs han prioritzat l'educació en els pressupostos nacionals, i la majoria es queden curts en destinar el 20% recomanat que es necessita per començar a cobrir les necessitats de finançament".

No anam bé i no ens cal que la UNESCO ens ho recordi. És cert que el finançament de l'educació no és una condició suficient, però sí necessària per sortir del pou de la mancança d'infraestructures, dels barracons i de "solucions" provisionals que esdevenen permanents, de planificacions de ràtios sempre ajustades al valor màxim legal i que tenen com a resultat classes massificades, de no poder tenir els recursos humans i materials per atendre les necessitats d'atenció a la diversitat, de no poder establir mesures efectives per a l'equitat, de no poder actualitzar i renovar recursos didàctics obsolets, de no poder acondicionar les aules i els centres a metodologies d'aprenentatge inclusives i participatives ...

Balears té un problema evident de finançament que cal resoldre des de les instàncies polítiques representatives i amb la mobilització social necessària. Però el projecte de pressupostos del 2017 necessita una rectificació urgent en la despesa en educació. Ens jugam el futur, i se'ns esgota el temps.

dimecres, 19 d’octubre del 2016

26 d'octubre.Concentració davant Delegació del Govern a les 18h

El proper dimecres 26 d'octubre vine de verd davant la Delegació del Govern a les 18h per demanar que Educació tengui un millor finançament i per seguir fent visible el complet desacord amb la LOMCE i les revàlides.

divendres, 30 de setembre del 2016

L'Assemblea de Docents exigeix al govern un pressupost en educació de mil milions d'euros pel 2017

L’Assemblea de Docents reunida el 29 de setembre decideix exigir un pressupost d'educació per al 2017 de 1000 milions d'euros. Aquesta exigència es troba en la mateixa línia que les que han fet altres entitats de la comunitat educativa com el Consell Escolar de les Illes Balears, Illes per un pacte i FAPA. Els docents consideram aquest augment pressupostari com a un primer pas imprescindible per acabar de manera progressiva amb la problemàtica de la manca d'espais i professionals per atendre als alumnes dels centres escolars de les Illes Balears i exigeix al Govern i als partits que li donen suport que compleixin amb els compromisos electorals adquirits amb els ciutadans.
Tres anys després, en l’aniversari de la històrica manifestació en defensa de l’educació, els docents seguim mobilitzats per millorar l’eduació de les Illes Balears.

Ahir, a Mallorca ens reunirem a la primera assemblea general d’aquest curs escolar a l’IES Marratxí. Durant aquesta assemblea es tractaren diferents temes de debat com la sobresaturació de les aules, la creació del Col·legi professional de docents, la manca d'infraestructures educatives, l'augment de “barracons “, el compromís d'increment del 30%, els pressuposts pel 2017, etc.

Referent al debat sobre els pressuposts educatius pel 2017 destacam que,les Illes Balears dediquen un 2'96 % del PIB a educació, aquesta xifra està molt per davall de la mitjana de l'Estat, un 4'4%, i molt enfora de la mitjana europea que es situa per sobre del 5 % del PIB. Tot i les mancances de diners que pateixen les Illes per les dificultats de finançament derivades d'un sistema fiscal injust, creim que aquest fet no ha de servir d'excusa als nostres governants perquè dediquin més diners a educació, pensam que és una questió de prioritats polítiques dedicar un percentatge superior a educació, que s'ajusti a les necessitats urgents dels alumnes i a les seves promeses electorals (les dificultats de finançament ja existien quan es presentaren a les eleccions). Si d'uns pressuposts escasos dedicam un percentatge insuficient, els resultats són catastròfics per un sistema educatiu que precisa de decisions i polítiques valentes per revertir la situació que patim des de ja fa massa temps. Duim un any i mig de legislatura i per assolir els compromisos electorals, el Govern hauria d'incrementar els pressupostos fins arribar, a finals de legislatura, al 4'5% del PIB. Per tots aquests motius, hem acordat exigir a la Conselleria dedicar com a mínim de 1.000 milions d’euros per educació al 2017. Aquesta millora és necessària per donar resposta la la millora d'infraestructures i professsorat. A tall d'exemple, a les Illes Balears, aquest curs hem començat amb 107 barracons, 14 més que l’any passat.

Referent a la sobresaturació de les aules: els docents denunciam la situació irregular que patim alumnes i docents i la dificultat d' atendre les necessitats dels nostres alumnes en aules massificades, situació que s'agreuja quan no es reb el suport necessari pels alumnes NESE i NEE. Denunciam que la Conselleria d'educació ha elaborat les quotes dels professorat de suport sense consensuar amb la comunitat educativa i que aquesta dinàmica ha deixat sense atenció a molts alumnes que ho necessiten . Aquest és el cas entre d'altres de les contínues denuncies per faltes d'ATES a Eivissa. En aquest sentit, des de l'Assemblea de docents, animam als companys que denunciin les irregularitats i les ràtios que es trobin fora de la llei. Recordam que ràtios a infantil de més de 28, a primària més de 29, a ESO més de 33 i a Batxillerat a més de 39 són ràtios il·legals. A FP Bàsica ràtios de més de 20 alumnes per aula també són il·legals.

També s’ha informat sobre la reunió del passat dimarts amb representants de la Conselleria d’Educació i Universitat sobre les revàlides LOMQUE. Així com també s’ha transmès la informació de la Mesa Sectorial del 29 de setembre on s'ha anunciat que possiblement sortiran unes 425 places d’oposició, places que només corresponen a la taxa de reposició (jubilacions i defuncions des de la darrera convocatòria d’oposicions, l’any 2011).

dimecres, 28 de setembre del 2016

L'Ad demana la màxima celeritat a la Conselleria per tal que informi a la comunitat educativa sobre les revàlides LOMQUE d'aquest curs escolar

Ahir, membres de la Coordinadora de l’Assemblea de Docents, el conseller d’Educació, director general de Planificació i Centres i el director general d’Innovació i Comunitat Educativa es reuniren a instàncies de la Conselleria per informar sobre les revàlides LOMQUE per aquest curs.

Els membres de la Coordinadora i els representants de la Conselleria coincidim en rebutjar les Revàlides. Tot i això, als centres educatius ens trobam en una situació d’incertesa i confusió perquè no sabem si es faran o no aquestes proves i com es plantejaran en cas que s'apliquin a diferents nivells educatius.

A principi de curs els docents hem d’enllestir les programacions i informar les famílies. En aquest sentit, valoram positivament el fet d'obtenir informació de la Conselleria per tal de clarificar la situació. Així com també valoram poder informar els nostres companys a la propera assemblea general de dijous 29 de setembre.

Quant a les proves de 3r i 6è de Primària, ens han informat que tenen la intenció de seguir la mateixa estratègia que el curs passat, és a dir, no realitzar avaluacions externes i fer servir les avaluacions ordinàries dels centres; i, en el cas de sisè, es farà un informe individualitzat. Pel que fa a quart d’ESO sembla que les proves no tendran valor acadèmic.

Les dificultats més rellevants es presenten a segon de Batxillerat, ja que aquestes proves no seran vinculants per obtenir el títol de Batxillerat, però sí per a accedir a estudis universitaris. En aquest sentit, la intenció de la Conselleria és coordinar-se amb altres comunitats autònomes per donar una resposta comuna la primera setmana d’octubre. A més, a les Illes Balears, s’ha creat una comissió entre la UIB i la Conselleria per elaborar aquestes proves que esperen que siguin al més semblant possible a la Selectivitat. Per altra banda, confien que la CRUE (Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles) unifiquin unes proves vàlides per tot l’Estat espanyol.

La Coordinadora de l’Assemblea de Docents demana a la Conselleria la màxima urgència per saber si els nostres alumnes s’hauran d’enfrontar o no a unes proves de revàlida que els condicioni el futur.

La informació exposada durant la reunió d’ahir serà transmesa als companys en l’Assemblea General del dijous 29 a les 17:30h a l'IES Marratxí. A més, es tractaran els següents temes:

1. Informacions diverses:
Cobrament estiu interins, aportació campanya Motxilles solidàries, col·legi Professional i nova campanya de ràtios (massificació d'aules, reducció i atenció a la diversitat...).

2. Oposicions.

3. Pressuposts 2017.

4. Illes per un Pacte.

5. LOMQUE i revàlides.

6. Adhesió al manifest SENSE LÍMITS NO HI HA FUTUR.

7. Precs i preguntes. Petició d'interins: millorar el perfil de les places.

diumenge, 25 de setembre del 2016

El proper dijous #29S ens reunim a la primera assemblea d'aquest curs a l'IES Marratxí a les 17:30h. Hi seràs?Està clar que motius per reunir-nos no ens falten. A dia d'avui, hi ha un mutisme absolut sobre la convocatòria d'oposicions, el curs passat tinguérem un pressupost d'educació entorn del 2,9% del PIB (mitjana estatal de més del 4% i promesa electoral d'arribar al 5%), necessitam llevar els barracons de les escoles, dotar adequadament els equips de suport, tenim el dret de cobrar íntegrament el sou si ens posam malalts. 

I, per si no bastàs, si creim que la LOMCE era un malson passat, ens trobam amb la incertesa de la seva aplicació total amb el fantasma de les revàlides cada dia més a prop.

L'ordre del dia serà la següent:
1. Informacions diverses:
  Cobrament estiu interins.
  Aportació campanya Motxilles solidàries.
  Col·legi professional.
  Nova campanya de ràtios (massificació aules, reducció atenció a la diversitat...).     Propostes
2. Oposicions
3. Pressuposts 2017.
4. Illes per un Pacte.
5. LOMCE i revàlides.
6. Adhesió al manifest SENSE LÍMITS NO HI HA FUTUR.
7. Precs i preguntes:
  Petició d'interins: millorar el perfil de les places.

Esperem la vostra assistència!

divendres, 16 de setembre del 2016

29S assemblea a l'IES Marratxí

Qualcú dubta que la lluita continua? Pressupost, infraestructures, barracons, ràtios, equips de suport, LOMCE, trilingüisme (reedició del TIL?)...

Per això, convocam una assemblea en una data emblemàtica per a nosaltres. Hi eres el 29S? Tots recordam la major manifestació viscuda a les nostres Illes i, coincidint amb la data, anys més tard, encara tenim motius per a la lluita. Hi seràs el 29S? On? A l'IES Marratxí Quan? A les 17:30h.

És el moment de tornar encalentir motors i organitzar-se als centres per aportar idees per a la lluita.

Força i fins el 29S!

dimecres, 7 de setembre del 2016

Qualcú dubta que la lluita continua?


Trobam que la situació i les circumstàncies actuals, tant a nivell autonòmic com nacional, requereixen que ens tornem a posar les piles i no conformar-nos amb el que ens posen al davant. Està clar que haurem de lluitar contra la LOMCE, per a tenir un millor pressupost d'Educació que millori les nostres infraestructures, ràtios, equips...
Ens hem de tornar organitzar i ara, vos demanam dues coses:
Començar a mobilitzar les assemblees de centre. Hem de tornar-nos activar per dur la nostra veu a les assemblees generals i decidir entre tots com seguir lluitant. Podeu estar segurs que a la coordinadora no hem aturat de fer feina, però des de sempre hem cregut que les assemblees de centre, són els motors de les nostres reivindicacions. Així que ànims en el retorn de la feina.

Actualitzar les dades de la persona de contacte: A final del curs passat, vàrem contactar amb vosaltres per actualitzar les persones de contacte de cada centre. Ara que comença el curs ho tornam a fer per si hi ha hagut canvis. Vos tornam adjuntar el qüestionari per confirmar-nos el mail o donar-ne algun altre. És important estar actualitzats. Si ja ho heu fet, no en faceu cas. En canvi, si no ho heu fet, vos demanam que confirmeu o canvieu el contacte engrescant qualque company a continuar la tasca: https://docs.google.com/forms/d/1QKrNrVU2febVQGk9VHwEqoyoba0kyv-TgQkUFuNoRLg/viewform

A la coordinadora ja ens hem posat en marxa per començar a preparar una assemblea que farem a finals d'aquest mes i que esperem sigui molt nombrosa. En breu en rebreu informació.

Bon començament de curs a tothom i ànims. Hem d'engrescar els companys del centre!

dimecres, 6 de juliol del 2016

L'Assemblea de Docents suspèn la política educativa del Govern per l'incompliment del compromís del 30% i per la falta de planificació de les ràtios

Els missatges contradictoris del Govern sobre l'objectiu del dèficit, la incapacitat per garantir el compromís del 30% i la falta de planificació per complir les ràtios legals, són algunes de les matèries suspeses en el butlletí de notes del Govern. A l'Assemblea de Docents recomanam tasques de reforç d'estiu als polítics responsables per superar aquest curs escolar.

La preocupació generada dins de la Coordinadora de l'Assemblea de Docents per la incapacitat del Govern de garantir el compromís del 30% s'ha convertit en indignació, després de les darreres declaracions del director general de Pressuposts del Govern, Joan Carrió, en les quals afirma que la flexibilització dels objectius del dèficit garanteix el finançament de la Facultat de Medicina.

No podria ser d'una altra manera després de la resposta conjunta i per escrit que les Conselleries d'Educació i d'Hisenda ens feren arribar dia 20 de juny (https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFRzJVT1NRT1podHc/view?usp=sharing) i en la qual ens explicaven els arguments per no incrementar el 30% de l'ampliació del marge del dèficit dins del 2016 i que en resum són els que explicam a continuació:
 • L'actualització del dèficit encara no ha estat aprovat pel Consell Europeu.
 • L'increment del dèficit no es podrà traduir en una ampliació dels marges de despesa fins que no s'aprovi el PEF (Pla Econòmic i Financer del 2016-2017).
 • Del pressupost originari del 2016 per a Educació, ja s'han produït desviacions degudes a l'augment de professors i a l'increment dels equips d'atenció primerenca. A més, afirmen que la Facultat de Medicina no estava en els pressupostos inicials. 
La primera lectura del document, posa en evidència la falta de previsió del Govern vers les necessitats urgents del nostre sistema educatiu i la dotació insuficient de recursos per a educació als pressuposts del 2016.

Quan el Govern va presentar els pressuposts del 2016, a L'Assemblea de Docents vàrem manifestar de manera contundent que no revertien ni de prop les retallades greus sofertes als darrers anys a educació i exigírem, que es dugués a terme un pla de xoc per pal·liar la situació precària de les infraestructures i les ràtios elevades. Aquesta demanada, no atesa, va desembocar en la convocatòria de vaga per dia 15 de desembre de 2015 i de manifestació dels docents davant del Parlament. Tant la vaga com la manifestació es desconvocaren “in extremis” quan el Govern i els partits que li donen suport arribaren al compromís amb l'Assemblea de Docents, de dedicar el 30% de les millores de finançament que es produïssin durant el 2016 a Educació.

Lluny de les consideracions que es puguin derivar de les excuses per no complir amb el compromís del 30%, dijous passat, 29 de juny, llegim estupefactes les declaracions al Parlament del Sr. Joan Carrió, on afirma que la flexibilització dels objectius de dèficit fins al 0'7% permetrà donar cobertura a les necessitats de majors recursos, entre d'altres, finançar la Facultat de Medicina.

Aquesta “perla institucional” en boca del director de Pressuposts ens arriba nou dies després de la resposta del Govern i contradiu de ple els arguments del citat document bicèfal. Després d'aquestes declaracions ens situam davant la dicotomia de triar una d'aquestes dues opcions per entendre què està passant: o bé, en 9 dies el Govern ha aconseguit aprovar el PEF pel 2016-2017, mentre simultàniament el Consell Europeu ha donat el vist i plau a Montoro per l'augment del marge del dèficit per a les CCAA o bé, ens volen prendre el pèl.

En qualsevol cas, el que posa d'evidència les paraules d'en Joan Carrió és que si l'augment del marge del dèficit de les CCAA garanteix el finançament de la Facultat de Medicina també pot garantir el compromís adquirit amb els docents.

Amb els pressuposts dedicats a Educació pel 2016, no són assumibles ni la baixada de ràtios, ni la millora de les infraestructures, ni la dotació de més equips d'atenció primerenca, ni la reducció de les hores lectives ni el pagament al 100% de les baixes. Si l'educació és una prioritat per al Govern, no basten les bones paraules, la bona voluntat, les reunions i les fotos de propaganda a la premsa. El Govern comença la casa per la teulada i ven fum, vol dur a terme uns projectes que manquen de fonaments pressupostaris.

Només ens han donat una xifra: el 0'4% de marge del dèficit són aproximadament 114 milions d'euros, d'aquests, no sabem les dades concretes de les despeses que diuen haver realitzat ni quines han estat les prioritats. El que sembla clar és que han gestionat aquests diners sense tenir en compte el que estipula el compromís que és negociar amb els sindicats i l'Assemblea de Docents aquestes despeses.

Tot i reconèixer i valorar l'esforç del Govern per mantenir la calma i el diàleg amb la comunitat educativa, el Govern SUSPÈN el curs (linkar imatge butlletí )
perquè a dia d'avui no compleix la paraula donada als docents, ens volen enganar i no dóna ni les respostes ni les xifres necessàries per poder saber si garantiran la millora del sistema educatiu.

Per tal de poder APROVAR el curs recomanam tasques de reforç d'estiu als polítics responsables de la gestió d'educació.

Aquí els deixam de deures algunes de les incògnites per resoldre:

 • Quant i en què s'han gastat o es pensen gastar els 114 Milions d'euros d'Educació provinents de l'increment del dèficit? Quines són les prioritats? Per què no han negociat aquestes despeses amb l'Assemblea i els sindicats, tal i com es comprometeren a fer?
 • Com pensen complir l'objectiu de 8% de PIB recomanat per la UNESCO i recollit al document d'Illes per un Pacte referent als pressuposts educatius? 
 • Quin és el mapa d'infraestructures educatives planificat a les Illes Balears per aquesta legislatura? Quants diners pensen destinar al manteniment dels centres educatius i a la creació de nous centres? Per què estam al mateix nivell d'inversió en infraestructures educatives que al 2012?
 • L'Assemblea ha denunciat que en aquest moment hi ha 51 centres on espreveu implantar ràtios superiors a les màximes permeses legalment. Com pensen evitar aquesta il·legalitat? http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2016/05/la-conselleria-progrmama-ratios-fora-de.html
 • Quan pensen negociar el pagament de les baixes? L'acord March diu que es negociaran en meses sectorials que encara no s'han convocat.

dilluns, 27 de juny del 2016

No, no estem satisfets. La lluita continua! Nou comunicat de la plataforma CREA

PLATAFORMA CREA (Plataforma de coordinació entre els docents de Música, Art Dramàtic, Plàstica i Disseny)

El cicle de mobilització social que hem viscut en l’àmbit de l’educació s’ha intentat tancar amb el canvi de Govern. Des dels governs entrants que han canviat el mapa polític dels nostres pobles, ciutats i illes, se’ns ha fet arribar el missatge que el conflicte havia acabat, que ara es tractava de convertir la legislatura en la recuperació de les retallades de l’anterior Govern, un discurs que dista molt de la realitat. Durant els darrers mesos hem hagut de veure com les passes per a paliar els efectes de la LOMCE pel que fa a les assignatures artístiques son mínimes. El col·lectiu de docents d’educació artística ens hem trobat que les nostres àrees s’han anat reduint de forma progressiva amb l’aplicació de la LOMCE; una llei estatal que té el rebuig de la major part de les formacions parlamentàries i el compromís d’aquestes en derogar-la però que encara ens fan empassar. Tanmateix sembla que als dirigents de la Conselleria no els interessa l’art. És fàcil omplir-se la boca amb la paraula cultura però la realitat és que no s’ha fet pràcticament cap esforç per a que l’educació artística aparegui amb normalitat dins dels currículums.

En definitiva, els nous currículums LOMCE de les Illes Balears han estat cuinats sense cap tipus de consens amb la comunitat educativa. Encara no sabem els noms de les persones que han dissenyat aquests currículums estantissos que confirmen la mort de l’educació artística.

Anem per parts:
A Secundària només serà obligatori cursar, durant el primer curs, tres hores setmanals de Música i Educació Plàstica. Després, l’alumnat podrà continuar els seus estudis de 2n, 3r i 4t de l’ESO sense tornar a estudiar aquestes dues matèries. En la majoria de les Comunitats Autònomes, s’han destinat més hores obligatòries a aquestes assignatures. El fet que només sigui obligatori cursar-les durant el 1r curs, impedeix que aquestes disciplines tenguin continuïtat durant l’etapa educativa. Un altre aspecte preocupant és que, de cara al proper curs, no es preveu ofertar les 36 mitges jornades de Plàstica i Música que la Conselleria va treure l’agost passat per compensar les retallades, ni tampoc matèries plenament consolidades com Imatge i Expressió, Taller d’Artesania i Taller de Teatre. També cal destacar que a PMAR desapareix Música.

En quant al Batxillerat d’Arts, els alumnes podran finalitzar aquests estudis sense haver cursat Anàlisi Musical, Dibuix Artístic, Llenguatge i Pràctica Musical, Volum, Història de la Música i la Dansa, etc., però sí havent cursat l’optativa de Religió, que no té relació alguna amb les arts. Es dinamiten els itineraris artístics en un caixó desastre que d’Arts en té ben poc. El passat 10 de juny, la Conselleria informà que “els centres que ja imparteixen el Batxillerat Artístic continuaran impartint-lo. En el cas de l’IES Josep Maria Llompart se suprimeix un grup, degut a que es creen dos grups nous (mig a Calvià, mig a Llucmajor i un a Marratxí)”. Ens sorprèn que no informi també de les retallades que ens arriben d’altres centres. A l’IES Antoni Maura, el Departament d’Educació Plàstica durant el curs 2015-2016 no ha pogut impartir diverses matèries que ja estaven consolidades: Taller de Gravat i Taller de Pintura. El proper curs deixarà d’ofertar Taller de Fotografia. A tot això i després d’haver reduït a mig grup el 2n de Batxillerat d’Arts Plàstiques, la Conselleria es planteja dur a la pràctica, de cara al proper curs, una reducció idèntica en el 1r de Batxillerat de la mateixa modalitat. El Departament d’Educació Plàstica i Visual, el claustre, l’alumnat i els pares de l’IES Berenguer d’Anoia també han manifestat preocupació i malestar perquè la Conselleria té previst reduir mig grup de 2n del Batxillerat d’Arts, un Batxillerat que, en aquest centre, té més de quinze anys d’història. D’altra banda, si s’arriba als 50 alumnes matriculats, no es suprimirà mig grup més de 1r. A més, es planteja la possibilitat de mesclar els alumnes de distintes modalitats. A l’IES Mossèn Alcover actualment tenen dos grups però es vol suprimir mig grup de 1r de Batxillerat d’Arts a l’espera del nombre d’alumnes matriculats. De la mateixa manera, es contempla la possibilitat de mesclar mig grup amb altres batxillerats.

Als ensenyaments de Règim Especial, la Plataforma CREA va obtenir el compromís del conseller per dotar una plaça de coordinador d’ensenyaments artístics, les seves funcions eren elaborar un mapa dels recursos en educació artística que permetés planificar i racionalitzar l’oferta educativa al territori, coordinar els estudis entre els diferents centres, els diferents nivells i els seus entorns; promocionar els estudis i impulsar la formació permanent del professorat i la innovació.

I què fa la Conselleria? Pel que fa als ensenyaments de Règim Especial, la Conselleria va posar la plaça i li va designar una persona, però no s’acompleixen les funcions acordades. En quant a Secundària mira cap a un altre costat sense donar resposta alguna a les demandes del professorat, ja que és des d’on pot estalviar-se més doblers i personal. Al Batxillerat d’Arts, s’amaguen les xifres reals rere la previsió del nombre d’alumnes matriculats i la creació de dos nous grups. Recordem que hi ha instituts que tenen dificultats per arribar al nombre de matrícules que se’ls exigeix per evitar suprimir més grups. En definitiva, incompliments de compromisos, excuses i medalles per intentar amagar una retallada històrica de les arts.

Des de la Plataforma CREA observem i denunciem amb absoluta perplexitat la indiferència i fredor, per part d’aquest Govern, cap a les arts. Reclamem fets envers de postureig, no és moment de penjar-se medalles sinó de complir les promeses. Si l’objectiu de l’Administració és seguir retallant i convertir les arts en ensenyaments purament residuals, no en serem còmplices.

dimecres, 22 de juny del 2016

Resultats definitius de la caixa de resistènciaUna vegada acabat el procés de reclamació als resultats provisionals de la votació sobre la caixa de resistència, us informam dels resultats definitius. Volem recordar que:
 1. El percentatge definitiu no inclou Eivissa, ja que els seus resultats eren definitius.
 2. Hi ha hagut una reclamació als resultats provisionals que ha estat acceptada i, en conseqüència, varia el resultat definitiu que queda de la següent manera: El 83,64% ha apostat per mantenir la caixa de resistència, mentres que el 16,36% han apostat per no mantenir-la.
Gràcies per la vostra participació,

dissabte, 18 de juny del 2016

Campanya ràtios il·legals


Fa uns dies que la Conselleria ha tancat la quota pel curs vinent i les previsions de grups a cada nivell als centres de les Illes. Ens hem quedat estorats quan anuncien que s'estan complint els acords i que la mitjana de ràtios és adequada... A nosaltres ens ha arrbat informació del contrari. 49 centres ja ens han comunicat que tenen previstes ràtios il·legals pel curs vinent (recordem que els grups no poder superar els 25 alumnes per llei). Només parlam de CEIPs, ja que en aquest casos, la Conselleria no pretén desdoblar a partir de 25 com marca la llei. Aquest fet, ja va ser denunciat per l'Assemblea de Docents amb una entrada al registre demanant que es planificàs l'increment de grups per al curs que ve per poder complir amb la legislació vigent (http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2016/06/lassemblea-de-docents-emplaca-la.html).

És el moment d'iniciar una campanya de denúncia de ràtios il·legals. La idea és fer visible la problemàtica centre per centre i no amagar-se darrera xifres globals, com fa la Conselleria. TOT GRUP QUE PASSI DE 25 ALUMNES S'HA DE DESDOBLAR PER LLEI. Estaria bé que la Conselleria facilitàs les dades i, com que no ho ha fet, proposam iniciar aquesta campanya per posar les dificultats de cada centre al mapa. La campanya la concretam en dues accions:

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIÓ A CONSELLERIA: Aquí teniu un model editable per poder presentar la reclamació al registre de Conselleria. Aquest model el pot presentar l'equip directiu, les apimas... Si presentau la reclamació, ho podeu compartir amb la comissió de comunicació de l'AD (comunicacioad@gmail.com) i en farem difusió. https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFMXk3QlBVRGhFVXc/view?usp=sharing

ENVIAMENT DADES MAPA RÀTIOS IL·EGALS: La idea és posar damunt el mapa de les Illes tots aquells centres amb ràtios il·legals per tal que es 'legalitzin'. Hem vist com, quan ha sortit a premsa alguna problemàtica de ràtios, s'han cercat maneres d'arribar a consensos amb la comunitat educativa (casos a Palma i Alcúdia). Dels 49 centres en 'vermell' del mapa, ja n'hi ha un en 'verd'. Curiosament, el centre havia expressat públicament la seva disconformitat. Som conscients que hi ha més centres susceptibles de caure en la il·legalitat. Per ara, el màxim de dades ens han arribat de les Pitiüses. Totes aquestes dades es poden consultar al mapa que veieu a dalt i que anirem actualitzant. Per fer-ho de la manera més ràpida, hem compartit el número de Whatsapp d'una companya de l'Assemblea que s'encarregarà de recollir les dades. Facilitaria molt la feina que només empràssiu aquest contacte per informar del centre, localitat i grups que incompleixin ràtios legals. Animam a que denuncieu i faceu pública la situació del vostre centre si supera les ràtios legals. 

Denunciem les ràtios il·legals. Pintem els centres en verd!

dilluns, 13 de juny del 2016

Allargam el termini per recollir signatures per a la creació del Col·legi Professional de Docents

A la passada assemblea del 2 de juny acordàrem allargar el termini de recollida de signatures per a la creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears fins al 30 de juny. En dues setmanes ja s'han recollit 790 signatures.

És imprescindible tenir un nombre significatiu de signatures per dur a la Conselleria de Presidència la proposta d'Iniciativa Legislativa i que el Parlament crei per llei el Col·legi de Docents. Ens hem d'organitzar per obtenir-ne les suficients.

Participa i col·labora emplenant aquests fulls:
https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFeENHOGhnVmcwWEU/view?usp=sharing

Els podeu enviar per correu ordinari a la següent adreça:
IES Binissalem
Andreu Pol "niuer", batlle s/n
07350 BINISSALEM

Per resoldre dubtes sobre el Col·legi Professional de Docents teniu més informació al document de preguntes freqüents:
https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFSVhBeVotanRiTTA/view?usp=sharing

diumenge, 12 de juny del 2016

Una àmplia majoria dels centres que han participat en la votació sobre el futur de la caixa, decideixen mantenir els doblers

El passat dimecres 8 de juny a les 24 hores finalitzava el termini per a què les assemblees de centre de les Illes Balears decidissin el futur de la caixa de resistència. La pregunta del referèndum de dimecres, plantejava dues opcions: mantenir o no els doblers de la caixa de resistència per continuar amb les reivindicacions i la lluita dels docents. En el cas que es decidís mantenir els doblers, les despeses que es puguin produir en el futur, s'aprovarien, com s'ha fet sempre en assemblea.

Els resultats provisionals obtinguts són els següents:
Han votat 56 assemblees de centre, de les quals, 47 han votat SI a mantenir els doblers de la caixa de resistència i 9 NO. Els resultats detallats per centres s'enviaran a totes les assemblees per a què puguin esmenar qualsevol error que s'hagi pogut produir en el procés. El període de reclamacions es tancarà el pròxim divendres 17 de juny a les 23 hores. L'endemà matí donarem els resultats definitius i es faran les valoracions de la coordinadora.


divendres, 10 de juny del 2016

L'Assemblea de Docents emplaça la Conselleria a planificar ràtios legals

Avui dematí representants de la Coordinadora de l'Assemblea de Docents han presentat a la Conselleria un escrit en què demanen que es planifiquin ràtios d'infantil i primària legals, i que si insisteixen en autoritzar grups de 27 i 28 alumnes a la matrícula ordinària indiquin en quina normativa es basen i quins són els funcionaris i càrrecs públics responsables de la decisió.

En aquest escrit, la Coordinadora explica que la Conselleria pretén aplicar dins el període de matrícula ordinària l'article 87.2 de la LOE, que permet incrementar les ràtios un 10% únicament en cas d'alumnes d'incorporació tardana, és a dir després de la matrícula ordinària. https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFbFFES1plRFljWVU/view?usp=sharing

Segons la Coordinadora, si l'alumnat escolaritzat actualment supera les ràtios màximes el curs que ve, no es tracta de cap necessitat sobrevinguda, sinó d'unes necessitats d'escolarització conegudes que s'han de planificar i dotar adequadament per garantir les ràtios legals.

La Coordinadora també iniciarà una campanya dirigida als centres, perquè facin arribar un escrit a la Conselleria en els mateixos termes referit als seus casos particulars.

A secundària i formació professional la Coordinadora farà el seguiment dels centres on hi ha previsions de matrícula superiors a les ràtios màximes establertes o marcades per llei. En qualsevol cas l'Assemblea de Docents s'oposa a la sobresaturació dels grups com a línia d'actuació de la Conselleria, i adverteix que vigilarà que no es vulneri la superfície mínima per alumne.

diumenge, 5 de juny del 2016

Decidim el futur de la caixa de resistència

Ha arribat el moment de valorar i decidir què fer amb la caixa de resistència general de l'Assemblea de Docents.

El dia 2 de juny es va enviar un formulari. Cada contacte de centre ha d'emplenar la resposta que hagi decidit l'assemblea del seu centre, el plaç per contestar és d'una setmana. Per tant es tancarà el proper dimecres 8 de juny a les 24h.

Us animam a organitzar, participar i així decidir el futur de la caixa de resistència. 

Per emplenar el formulari, s'ha de clicar al següent enllaç: https://docs.google.com/forms/d/1vfvfsvEEpf5WcIM7WpSTbN6c_uEfjX4YJILxvkXeMm0/viewform

dissabte, 4 de juny del 2016

Ràtios a més de 30 alumnes/aula a secundària?

L'Assemblea de Docents de l'IES Santa Margalida demana una assignació de grups, ràtios i quota de professorat més justa i que garanteixi el dret a l'educació dels nostres alumnes.


Des de l'Assemblea de Docents de l'IES Santa Margalida volem mostrar la nostra preocupació per l'assignació de grups que la Conselleria ha fet al nostre centre. Així mateix volem expressar el nostre suport a les Amipes del municipi (CEIP Vora Mar de Can Picafort, CEIP Elionor Bosch de Santa Margalida, IES Santa Margalida) i al nostre equip directiu en la seva demanda d'una distribució i adjudicació de grups i professorat més justa, que tengui en compte les especificitats dels centres, les dificultats a què ens enfrontam i les necessitats que tenim per combatre el fracàs escolar i millorar la qualitat educativa.

El curs que ara acabam ha estat un dels pitjors, quant a condicions de ràtios, conflictivitat i problemàtica social, de tots els que hem viscut dins el centre, però el curs que ve s'albira encara més fosc. Aquesta no és la millora que ens prometeren i per això ho volem denunciar públicament.

Per què alçam la veu?
Just en el moment que estam sota la pressió del final de curs, ens assabentam de la previsió de grups que la Conselleria d'Educació ens ha adjudicat per al curs 2016/17. Cada any el mateix, a la pressió del final de curs s'afegeix la pressió de saber que tornarem a començar el curs en precari. En certa manera s'exerceix una forma de violència psicològica sobre els centres, difícil d'assumir any rere any, quan el que volem és normalitat i tranquil·litat.

En el nostre cas la qüestió és molt bona d'entendre: demanam que ens adjudiquin un grup més de 1r d'ESO i mig grup més de 1r de Batxillerat, per no haver de tenir el curs que ve 33 alumnes dins l'aula en el primer cas i 39 alumnes en el segon. Ho demanam per als nostres alumnes, per a les seves famílies, i per poder treballar amb la garantia que podrem intentar combatre el fracàs escolar en unes condicions mínimament avantatjoses. Però ens topam amb la realitat d'una administració burocratitzada, que és incapaç de prioritzar de manera absoluta i contundent la lluita contra el fracàs escolar revertint unes ràtios impossibles amb la problemàtica que presenta el centre. De moment, les negociacions amb la Conselleria no permeten que ens tranquil·litzem i poguem ser optimistes.

El curs passat:
Durant el curs passat el nostre equip directiu ja va lluitar tot l'estiu a la Conselleria per a que ens concedissin un 5è grup de 1r ESO, però el NO va ser la resposta a totes les demandes. No hi havia pressupost, deien. En conseqüència, optàrem per desviar recursos humans propis de batxillerat per poder formar un 5è grup a primer d'ESO, a costa d'elevar la ràtio de 1r de batxillerat a 36 alumnes. I els treballadors sempre tapant les vergonyes de l'administració.

El proper curs:
Ens arriben cinc grups de 6è de les dues escoles de primària adscrites, i només ens adjudiquen 4 grups de 1r d'ESO. Qualcú ho entén? Des del centre hem calculat que tendrem 137 alumnes en el primer curs de secundària -inclosa la corresponent previsió de repetidors-, que equival a 33,75 alumnes per aula. Des de la Conselleria fan un càlcul a la baixa, comptant un màxim de 120 alumnes, que equivaldrien a 30 alumnes per aula, un càlcul que entraria dins l'aparent «legalitat». Però en realitat ens trobam que de facto des de l'administració, per fer el càlcul de grups, s'està utilitzant el màxim d'alumnes per aula permès a secundària (30), més el 10% permès excepcionalment, i això és una flagrant il·legalitat que, de consumar-se, feim comptes denunciar davant els tribunals, ja que el 10% extra només és pot aplicar per a nova matrícula una vegada començat el curs. És a dir, per a necessitats excepcionals una vegada feta la planificació.

Però aquest cop aquest claustre no fa comptes tapar les vergonyes de l'administració. Si no ens donen més grups demanarem públicament al Conseller en persona que vengui a inaugurar el curs escolar al nostre institut, a les aules massificades, que doni la cara davant el nostre alumnat i les seves famílies.

Assemblea de docents de l'IES Santa Margalida

dijous, 2 de juny del 2016

L'Assemblea de Docents decideix iniciar una campanya de denúncia de les ràtios il·legals

Davant la preocupació generada per les notícies que ens arriben dels centres sobre les ràtios previstes pel curs vinent feim una crida a la comunitat educativa perquè les denunciï


Avui dia 2 de juny a les 17’30h. a l’IES Binissalem l’Assemblea de Docents s’ha reunit i ha tractat els temes següents.

S’ha informat sobre la reunió amb el Conseller d’Educació i Universitat, Martí March, del passat 23 de maig per reclamar el compromís de l’increment de la inversió en Educació per a l’any 2016 en el que el Govern es compromet a revertir sobre els pressupostos d’Educació qualsevol millora de finançament i ampliació dels marges de despesa que es produeixin al llarg de 2016. Des d’aleshores estam a l’espera que el conseller ens convoqui a una propera reunió amb responsables d’Hisenda i Administracions Públiques per aclarir quina era la situació pressupostària a 14 de desembre de 2015 (data del compromís adquirit amb tots els partits que donen suport al Govern) i quina és la situació actual, després de l’increment.

Referent a les ràtios, l’Assemblea de Docents ha acordat iniciar una campanya de sensibilització i denúncia de les ràtios il·legals que preveim que tendrem a molts de centres el curs que ve. Volem traslladar aquesta situació preocupant a les altres entitats de la comunitat educativa com FAPA, Crida, etc. per tal que s’uneixin a la reivindicació de ràtios legals. De la mateixa manera, traslladarem la nostra denúncia als partits polítics.

Pel que fa al tema del cobrament dels mesos d’estiu del col·lectiu de docents interins i arran de les darreres sentències favorables a Madrid i Navarra, hem acordat iniciar un contenciós administratiu per reclamar aquest dret.

Col·legi professional de docents: avui s’ha fet la primera recollida presencial de signatures necessaries per presentar a la Conselleria de Presidència. Se n’han recollides 790 de diferents centres . El procés continuarà fins a final de curs

La consulta a les assemblees de centre sobre la destinació del fons de la caixa de resistència ja s’ha iniciat.

divendres, 27 de maig del 2016

La Conselleria programa ràtios fora de la llei per al curs vinent

Fa paper banyat allò signat amb alguns sindicats a l'acord March

Des de la coordinació de l'Assemblea de Docents s'ha detectat que la Conselleria d'Educació fa comptes de mantenir ràtios il·legals a un bon nombre de centres educatius durant el curs vinent.

Tot i que a finals d'aquest curs caduca la vigència de l'excepcional augment del 20% de la ràtio a cada grup classe, justificada en els decrets de mesures urgents de la legislatura anterior, la Conselleria, en la planificació que està fent per al curs vinent, està tornant a atorgar grups a les nostres escoles i instituts per damunt del que marca la legislació estatal. Si allò legal pel curs 2016-2017 són grups màxims de 25 alumnes a infantil i primària, 30 a ESO i FP i 35 a batxillerat, des de les escoles i instituts ens està arribant que la Conselleria ja programa mantenir agrupaments que ara mateix estan per damunt d'aquestes ràtios per a l'any vinent. I no es tracta d'un cas o dos, sinó de quelcom bastant estès a molts de centres.

Un ús pervers de l'excepció
La LOMCE permet un augment del 10% de l'alumnat a cada grup fora del període ordinari de matrícula en casos d'incorporació tardana o d'escolarització extraordinària. Això no és aplicable als alumnes que ja són al nostre centre en el curs anterior ni a aquells que es matriculen per primera vegada dins del període ordinari de matrícula. Però la conselleria, d'amagat, està justificant les ràtios extralimitades i les aules massificades pel curs 2016-2017 amb aquest 10%.

D'aquesta manera, per exemple, un grup de 3r de primària que enguany té 26 alumnes, no es pot mantenir a 26 el curs vinent, atès que no estem davant de cap augment d'alumnat en període extraordinari.


Ara mateix no feim comptes fer públiques les dades que ens estan arribant ni volem entrar en una guerra de xifres amb la Conselleria d'Educació. Amb aquest comunicat volem recordar tant a l'administració com a les famílies i els nostres companys i companyes de feina que pel curs vinent, s'ha de tornar a les ràtios màximes anteriors a les polítiques de retallades en educació que són les que hem esmentat amb anterioritat. Aquesta és una altra passa més que necessària en la dignificació del nostre sistema educatiu.

Així les coses, l'encarregada de què això s'acompleixi és la Conselleria d'Educació, que és la responsable d'organitzar el sistema en conseqüència amb el que dicta llei, fent que al final del període de matrícula ordinari cap grup no superi el nombre d'alumnes per classe establerts per la normativa vigent.

Una reivindicació no atesa
Ara que tant es xerra de la qualitat en l'educació, cal dir que la rebaixa del nombre d'alumnes per aula és un element fonamental per a la millora de l'atenció al nostre alumnat. Per això, aquest va ser un punt important en les passades negociacions relatives a la vaga indefinida de docents.

En aquell moment, la mateixa Conselleria d'Educació apuntava les ràtios de les quals ara nosaltres exigim el seu compliment com a compromís per al curs 2016-2017 en el seu acord March. Un acord que en menys d'un any pot passar a ser paper banyat, vistes les previsions organitzatives per al curs vinent.

Cal recordar que aquest acord va ser rebutjat en votació per una àmplia majoria dels i les docents que es van manifestar al respecte i en el seu moment per insuficient i, de fet, fou un dels punts que va separar el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents de la proposta d'acord va ser la insuficiència en la disminució de les ràtios i l'absència de la negociació d'un pla de xoc immediat.

Per acabar, des de la coordinadora de l'Assemblea de Docents volem recordar a companyes i companys que la nostra anàlisi està contrastada per assessors legals. Davant de la gravetat de les informacions que ens estan arribant, animam a docents i famílies a què qualsevol situació de vulneració de la normativa en matèria de ràtios siguieclamada i denunciada, doncs es tracta d'un atac al dret a l'educació del nostre alumnat i a les nostres condicions de feina.

dijous, 26 de maig del 2016

2 de juny, assemblea general a l'IES BInissalem


El proper 2 de juny a l'IES Binissalem a les 17:30 h es convoca assemblea general amb els següents punts de l'ordre del dia:

- Informació de la reunió amb el Conseller sobre el compromís del 30%

- Ràtios. Ens preocupa especialment aquest punt en el moment que coincideix amb el període de matriculació als centres educatius. No tots els centres compleixen amb les ràtios establertes per llei. El famós decret de mesures urgents que tant de mal ens ha fet, acaba aquest curs escolar i ara mateix s'estan matriculant alumnes per al curs vinent. Això vol dir, que hem de tornar a les ràtios legals (20 a 4t d'ed infantil, 25 a 5è, 6è d'infantil i primària, 30 ESO i 35 batxillerat). Des de la Coordinadora, un cop consultats els serveis jurídics, ja ens hem posat a fer feina per preparar una reacció en els casos que no compleixin la llei. Els propers dies us anirem enviant més informació. Mentres tant, qui millor que cada centre per tenir de primera mà les dades referents a la previsió per a l'any vinent? És per aquest motiu que vos animam a participar a l'assemblea. Feim una crida a tots els docents que teniu o tendreu classes massificades!
- Demanda interins. Arrel de les darreres sentències favorables al cobrament dels mesos d'estiu per part dels interins en altres comunitats autònomes, hem pensat que tenim més força per donar cobertura a aquest col·lectiu interposant una demanda judicial. Aquest, com no pot ser d'altra manera, és un punt que ha d'aprovar-se en assemblea. Si abans animàvem a participar als qui teniu classes massificades, també feim una crida especial al col·lectiu d'interins per participar de la decisió d'interposar o no la demanda.

- Col·legi Professional (1a recollida de signatures): Recordau que ens vàrem posar un primer termini fins a finals de maig per a la recollida de signatures per al col·legi professional. S'informarà del recompte de signatures que hagin arribat per correu ordinari a la vegada que es farà la primera recollida presencial dels fulls de signatures que s'entregaran a l'assemblea. Amb les dades de participació obtingudes, valorarem si podem iniciar el procés o si ens hem de donar més marge de temps per a la recollida. Vos animam a que si no ho heu fet, signeu per al Col·legi professional.
- Caixa de resistència: A petició de l'assemblea de l'IES Antoni Maura, escrit que es va compartir a tots els centres en el seu moment, ha quedat pendent decidir què fer amb la caixa de resistència. Aquest tema es tractà a la passada assemblea a l'IES Sureda i Blanes i s'aprovà que la Coordinadora fes un resum de les despeses previstes i que informàs sobre els projectes que es poden impulsar des de l'Assemblea de Docents. Així doncs, en breu s'informarà sobre els doblers que s'han de guardar per a tasques pendents i de les propostes que en fa la Coordinadora(Col·legi, jornades i demanda cobrament estiu interins, si és el cas). A la vegada que enviem aquesta documentació,també s'enviarà un formulari en el que cada contacte de centre l'emplenarà amb la decisió presa en l'assemblea del seu centre, elegint una de les dues possibilitats; mantenint la caixa per als projectes que es volen impulsar o liquidar-la.

Com veis serà una assemblea amb temes importants per tractar, vos animam a participar.

dimarts, 24 de maig del 2016

L'Assemblea de Docents veu amb preocupació el fet que el govern no pugui garantir el compliment del compromís d'increment del 30% de la inversió en educació per l'any 2016

L’Assemblea de Docents vol saber quants diners suposa l’increment del 0,4% de dèficit sobre el pressupost total de la CAIB, quants diners suposa per a educació i quins plans tenen per distribuir aquests diners.

L'Assemblea de Docents està preocupada i decebuda davant les dificultats pressupostàries que presenta el conseller per assolir aquest compromís (enllaç al document http://tinyurl.com/jv3eq7v). Els docents demanam claretat per conèixer els recursos reals que s'hi han destinat.

El conseller d’Educació, Martí March, només s'ha compromés a consultar les dades econòmiques a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i ens ha emplaçat a una propera reunió. En aquesta reunió s’especificarà quina era la situació pressupostària el passat 14 de desembre, moment d’adquirir el compromís, així com saber quines modificacions pressupostàries hi ha hagut des d’aquell moment, i com s’ha executat aquest increment.

En aquest sentit, l’Assemblea de Docents vol saber quants diners suposa l’increment del 0,4% de dèficit sobre el pressupost total de la CAIB, quants diners suposa per a Educació i quins plans tenen per distribuir aquests diners.

Recordam al Conseller que en el “Compromís d'increment de la inversió en educació per l'any 2016” s'especifica que totes les millores de finançament i l'ampliació de marges de despesa que es produeixin al llarg del 2016 revertiran prioritàriament en política educativa, concretament un 30% de l'increment anirà a reforçar els pressuposts educatius.

Atès que el Govern central ha doblat el límit de dèficit permès a les Comunitats Autònomes, entenem, i així ho hem expressat al Conseller, que aquest augment en el marge de despesa s'ha produït i per tant, ens obri una esperança de futur en la millora dels pressuposts educatius que podrien permetre disminuir el nombre d'alumnes per aula, augmentar els equips de suport i orientació i solucionar els problemes més urgents en infraestructures educatives; confiam que la conselleria també ho entengui així, i restam a l’espera de la propera reunió, per pendre les mesures oportunes per tal d’aconseguir que es compleixi el compromís adquirit.

Demanam al Govern que sigui conseqüent amb el compromís que va adquirir i que actui d'una forma clara i donant dades concretes. Entenem que és una responsabilitat del Govern complir amb els compromisos i també de l'Assemblea de Docents d'assegurar que els compeixin, ja que aquest compromís va permetre que en el darrer moment, els docents desconvoquessin en Assemblea General una vaga i una mobilització previstes per dia 15 de desembre del 2015.

diumenge, 22 de maig del 2016

Presentació de la Xarxa d’Escoles Públiques per a la Renovació Pedagògica de Mallorca

Aquesta xarxa neix de les inquietuds d'un petit grup de mestres, amb l'objectiu de donar una mica de llum al nou camí educatiu que s'ha iniciat i donar resposta als nous moviments educatius que s'estan desenvolupant a les illes Balears. Formen part d’aquesta xarxa els següents centres: EEI Els Molins (Sencelles), CEIP Son Juny (Sant Joan), CEIP Es Talaiot (s’Illot), CEIP Es Puig (Lloseta), CEIP Sant Miquel (Son Carrió) i CEIP Rosa dels Vents (Colònia de Sant Pere). Aquesta agrupació té com a màxim objectiu treballar en un model educatiu que es basi en una educació conscient i coherent. Per això és necessari que les escoles s’omplin de creativitat, d’entusiasme, de motivació, d’empatia, de cooperació, de pensaments crítics, de consciència, d’autodidactisme, d’autonomia, és a dir, de vida.

Seguint la línia d’escoles públiques innovadores referents a Catalunya i al País Basc, aquesta xarxa la formen escoles públiques o de titularitat municipal de Mallorca amb el compromís de formar contínuament el professorat.

Per poder atendre les necessitats dels infants és necessària una programació que s’adapta al dia a dia en base als processos maduratius de l’infant i la seva evolució. Tots els infants s’acosten als continguts quan estan preparats per fer-los i els necessiten. És per això que en confiar en el ritme d’aprenentatge de cada individu no hi ha una periodització estricta de la consecució dels objectius del currículum.

Els fonaments pedagògics d’aquesta xarxa són:
 • L’acompanyament de l’adult en el procés d’activitat dels infants es fa amb una mirada d’amor i respecte.
 • L’entorn dels infants condiciona el seu aprenentatge i, per tant, es vetlla perquè sigui ric, segur i relaxat i ja que les experiències d’aprenentatge en aquestes edats són globals, és a dir, impliquen totes les funcions de l’organisme, entenem que no poden ser sempre compartimentades en camps de coneixement.
Aquesta xarxa té com a màxim objectiu facilitar l’ambient, el material i l’acompanyament perquè cada infant es pugui desenvolupar de forma integral seguint el seu propi pla intern. D’aquesta manera l’infant pot desenvolupar l’esperit crític, autonomia personal i les habilitats socials, basar la tasca educativa en el respecte, el diàleg, la reflexió, la col·laboració i la solidaritat, crear lligams entre l’escola i la resta de la comunitat educativa i donar valor a la pròpia llibertat i la dels altres o fer valer la igualtat de drets i oportunitats entre les diferents persones.

Aquesta xarxa es compromet a ser una xarxa oberta a tota la comunitat educativa mantenint una línia metodològica que respecti les pautes de la filosofia viva i activa, formar contínuament el professorat, centres pilots i de referència en innovació educativa, fer assessorament entre iguals als centres en procés de canvi, rebre voluntaris i persones en pràctiques, així com documentar l’experiència, a fer un seguiment i una revisió constant del procés.

Per tal d’assolir aquests objectius, sol·liciten formació explícita en pedagogies actives a través dels centres de professorats i de Conselleria, volen aconseguir una plantilla estable de mestres formats en metodologies actives, aconseguir recursos econòmics per tal de dotar els espais dels materials necessaris per tal de poder dur a terme aquest ambiciós projecte, tenir facilitats en poder realitzar reformes arquitectòniques que sustenten aquest projecte d’innovació, donar-se a conèixer a la Universitat per establir-hi vincles i així com per poder rebre alumnat de pràctiques interessat en noves metodologies d’innovació, signar un conveni/acords amb Conselleria i amb les escoles que formen part de la xarxa per poder engegar aquest pla metodològic com un Pla pilot pioner a les Illes Balears i obrir les nostres portes a les persones interessades a realitzar una tasca com a voluntariats educatius i que sigui reconegut amb crèdits de formació.


Si voleu saber més al respecte, vos podeu posar en contacte amb mestres del CEIP Es Talaoit innovatalaiot@gmail.com

dimecres, 18 de maig del 2016

El president d'ADESMA desdiu els titulars de premsa que afirmen que els directors volen triar als professors interins

Des de dia 2 de maig podeu escoltar la secció de taula educativa als informatius de les 19h a Ona Mediterrània, cada quinze dies, tots els dilluns alterns.

En el programa de dilluns passat parlàrem, de la conferència sectorial d'educació a Madrid en la que 12 CCAA expressaren la seva negativa a fer revàlides de secundària i batxiller i 8 CCAA ( les governades pel PSOE) diuen que no faran proves LOMCE.
Què fa el Ministre Méndez de Vigo? Diu que les lleis no són un menú a la carta i amenaça amb els tribunals.
Sr. Ministre: " la imposició no és la manera, I aquí , a les Illes, ho sabem bé"

Per una altra banda, a L'Assemblea de docents volem parlar amb el Conseller Martí March del compromís d'incrementar el pressupost educatiu. Aquesta vegada, hem entregat una sol·licitud formal al registre de la Conselleria d'Educació.
Volem conèixer com pensen complir el compromís adquirit amb l'Assemblea el 15 de desembre de 2015 i quines són les repercussions que tendrà l'augment de marge de dèficit negociat a Madrid sobre l'increment dels pressupostos d'educació.

Finalment, comentam la notícia dimecres 11 de maig de DM. amb Titular : ELS DIRECTORS D'INSTITUT EXIGEIXEN PODER ELEGIR PART DEL PROFESSORAT. Segons DM , demanen un sistema per a què els centres es puguin "quedar" amb els interins que funcionin als seus projectes.
Per aclarir la notícia, na Jero Bonnín, entrevista en Llorenç Llop. President ADESMA.
En Llorenç deixa ben clar que ni ell ni cap director vol triar cap professor.

Escolta-ho: https://soundcloud.com/user-326307544/160516-ona-vespre-taula-educativa

dimecres, 11 de maig del 2016

La davallada de ràtios: una necessitat que reclama solucions efectives i urgents

La disminució d’alumnes per aula és una responsabilitat de la Conselleria que no pot suposar, en cap cas, un perjudici per als centres. Aquesta disminució de ràtios no es pot fer a costa de l'eliminació d'espais com tallers, aules de música, d'anglès, d'informàtica, o la biblioteca

Donades les informacions respecte a les ràtios que han arribat als nostres centres o que s'han publicat a la premsa els darrers dies, des de la Coordinadora de l'Assemblea de Docents ens veiem en la necessitat de fer alguns aclariments.

L'assumpte de la rebaixa de ràtios va ser un tema de desencontre en la passada negociació entre la Conselleria d'Educació i l'Assemblea de Docents ja que, els docents consideràrem insuficient la proposta. Tot i això, la Conselleria d’educació va arribar als següents compromisos amb els sindicats STEI i CCOO respecte a la rebaixa de ràtios amb la firma de l'acord marc pel curs 2016-2017

«Es rebaixaran les ràtios dels grups de 4t d’EI a 20 alumnes/grup per mitjà de: desdoblament de grups, dotació de +1 o mesures de planificació d’escolarització». Fins i tot, el text d'aquest compromís diu que «l’Administració Autonòmica actuarà sobre els grups que superin ràtios de 22 alumnes d’educació infantil en funció de la disponibilitat pressupostària i com a mesura de transició durant el curs 2016-2017.» i també menciona “Al curs 2017-2018 i 2018-2019 es garantirà progressivament aquesta rebaixa de ràtios als cursos de 5è i 6è d’EI”.

Però aquest compromís de la Conselleria no queda aquí. A la resta de cursos, les ràtios màximes quedarien de la següent manera: 25 alumnes a 5è i 6è d'educació infantil i a tota la primària, 30 alumnes a ESO i FP i 35 alumnes a batxillerat.

Aquestes ràtios, cal recordar-ho, són les que marca la LOMCE ben clarament i per tant no es poden sobrepassar. La mateixa llei contempla «un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados concertados de una misma área de escolarización, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales». Cal dir que aquest no és el cas dels grups que ja tenim escolaritzats i que superen les ràtios indicades. Volem insistir que aplicar el criteri del 10% d’increment a grups massificats que ja es troben dins les nostres escoles i instituts resulta del tot inadmissible. Per exemple, no es pot incrementar un grup que ja tengui 26 alumnes, amb l’argument de la incorporació tardana o l’escolarització extraordinària. I si insistim en aquest punt és perquè, ara mateix, s'està donant molt de ressò a la disminució de ràtios a 3 anys, però s’està obviant la necessària reducció de ràtios a tots els altres nivells.

I ara que ha arribat el moment d’implementar aquestes mesures, pareix que des de la Conselleria no estan posant tots els recursos necessaris i per això tornam a sentir parlar de «manca d'espais». L'acord march es va signar a finals de setembre de 2015 i el Govern va aprovar els pressuposts de 2016 el passat desembre. Tot i que ja els vàrem qualificar d'insuficients, no entenem que aquests pressuposts no comptin amb les partides necessàries per a una impecable aplicació de la disminució de ràtios acordada. A més, el 14 de desembre de 2015, els partits que donen suport al Govern van acordar que de les noves partides econòmiques que arribessin a la CAIB, el 30% es dedicaria a educació (essent la disminució de ràtios la primera finalitat d'aquells doblers). Aquest acord, recordem-ho, va ser àmpliament difós per part de la Conselleria d'Educació. La setmana passada, el ministre Montoro autoritzà l'arribada a Balears d’uns altres 257 milions d'euros més.

La disminució de ràtios és un element imprescindible per a la millora de la qualitat educativa. En aules massificades és impossible donar una atenció correcta al nostre alumnat o utilitzar metodologies actives. Després de les retallades que hem patit en els darrers cursos, aquesta disminució d'alumnes per aula no pot tenir les conseqüències negatives que suposa, per exemple, l'eliminació de tallers, aules de música, d'anglès, d'informàtica, o la biblioteca en els nostres centres. A més, ha d'anar lligada a un augment de tot el professorat i no només dels mestres tutors, amb un increment proporcional dels especialistes: +1, suports educatius, anglès, música, educació física, etc.

La manca d'espais als nostres centres és responsabilitat de l'administració autonòmica i fruit d’una manca de planificació d’infraestructures educatives que ja ve des de fa massa temps. Trobar solucions a aquest problema és responsabilitat seva. La disminució de ràtios, hauria de ser una bona notícia i s'està convertint en un tema polèmic perquè s'estan plantejant solucions que, moltes vegades, no es consulten amb el professorat afectat. És important que qualsevol decisió respecte a aquest assumpte tengui el suport dels claustres de professors i dels consells escolars.

L’intent de resoldre problemes d’aquesta magnitud amb solucions improvisades, com les que ara es plantegen, només és acceptable si hi ha un compromís ferm i una planificació seriosa d’habilitació de tantes aules com siguin necessàries a 4rt d’educació infantil, però també les que siguin necessàries per poder desdoblar qualsevol altre curs que sobrepassi les ràtios permeses. Mentrestant, i com està escrit a l’acord March, exigim que es doti amb un mestre +1 a totes les classes que superin aquestes ràtios.

La Conselleria no pot defugir les seves responsabilitats ni intentar traslladar-les als equips directius o als claustres. Ben al contrari, ha de ser qui exemplarment lideri tot aquest procés. Qualsevol altra cosa demostrarà que, en el seu moment, va mancar visió de futur, de perspectiva o que es va improvisar un acord per tapar la boca al professorat i als sindicats.

dimarts, 10 de maig del 2016

L'Assemblea de Docents demana al conseller d'educació una reunió per parlar del 30% de millora del pressupost educatiu

Els docents volem conèixer com pensen complir el compromís adquirit amb l'Assemblea de docents el 15 de desembre del 2015 i quines són les repercussions que tendrà l'augment de marge de dèficit negociat amb Madrid sobre l'increment de pressupostos d'Educació del 2016

Recordam al Govern, que a l'assemblea general celebrada dilluns 14 de desembre 2015 a l'IES Sineu, els docents varen votar suspendre la vaga i la concentració davant el Parlament prevista per a dimarts 15 gràcies a l'acord, aconseguit en el darrer minut, en què s’establia ben clar el compromís adquirit pels partits que donen suport al Govern (PSIB, MÉS i Podem) de destinar a educació un 30% de qualsevol millora que es produís en els pressupostos del 2016. Tot i la desconvocatòria acordada, els docents ja demanàrem al conseller March obrir un procés de negociació real sobre l'acord pressupostari petició que mai va ser atesa.

Atesa la informació que es va publicar dia 21 d’abril als mitjans de comunicació, segons la qual el govern de l'Estat ha duplicat el límit de dèficit permès a les comunitats autònomes, i ha passat del 0,3 al 0,7 --això vol dir que el Govern de les Illes Balears podrà gastar 100 milions que no figuren al pressupost de la CAIB per a 2016--, l'Assemblea de Docents va recordar al Govern el compromís d’increment dels pressuposts d’Educació. Davant el silenci de l’administració educativa, reiteram la nostra demanda, aquesta vegada de forma oficial, registrant una sol·licitud de reunió amb el conseller Martí March per conèixer quines són les previsions del Govern quant al compliment de l’acord parlamentari abans esmentat, i com afectarà aquest augment en el marge del dèficit, a l’increment dels pressuposts d’Educació del 2016.

En el mateix document que reflecteix el compromís adquirit pel Govern dia 14 de desembre de 2015, també queden ben delimitades les línies prioritàries d'actuació a l'hora d'aplicar aquest increment pressupostari.

Aquestes línies prioritàries són:
1. La baixada de ràtios, especialment a Infantil i a Primària.

2. L'increment del professorat d'atenció a la diversitat i orientació.

3. La millora de les infraestructures educatives.

4. L'avanç a 2016 d'alguna de les mesures de recuperació de les condicions sociolaborals del professorat previstes per als anys 2017 i 2018 segons l'Acord Marc signat dia 30 de setembre de 2015 entre el Govern i els sindicats STEI-i, CCOO i ANPE.

L'Assemblea de Docents espera que el Govern i els partits que li donen suport (PSIB, MÉS i Podem) compliran amb el seu compromís, i roman a l'espera que el conseller d'Educació convoqui els representants de l'Assemblea per parlar de com es concreta aquest increment del pressupost.

diumenge, 8 de maig del 2016

Signa pel col·legi professional de docents


Un col·legi professional és una eina de participació assembleària i democràtica dels treballadors amb capacitat de decisió. Ens possibilita intervenir en la regulació de funcions tan fonamentals com l'organització escolar, la planificació educativa, els currículums, l'accés a la funció docent, la formació del professorat o establir el nostre codi deontològic.

És imprescindible recollir un nombre significatiu de signatures per dur a la Conselleria de Presidència la proposta d'Iniciativa Legislativa i que el Parlament crei per llei el Col·legi de Docents. Ens hem d'organitzar per obtenir-ne les suficients.

Participa i col·labora emplenant aquests fulls. Els podeu anar guardant fins a la propera assemblea o enviar-los per correu ordinari a la següent adreça:
IES Binissalem
Andreu Pol "niuer", batlle s/n
07350 BINISSALEM

Per a més informació sobre la creació del Col·legi professional: https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFTm40TWVmeExiZGM/view?usp=sharing

TOTS SOM IMPRESCINDIBLES!

dissabte, 7 de maig del 2016

Un nou reconeixement a l'Assemblea de Docents

Les plataformes educatives Som Escola, Escola Valenciana, La Bressola i l’Assemblea de Docents de les Balears, guardonades en una Nit de les Revistes i la Premsa en català que reivindica l’educació i el seu compromís amb la llengua.

Des de l’Assemblea de Docents de les Illes Balears vàrem rebre amb molta satisfacció el guardó que la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals ens concedí, dimecres passat, juntament amb Som escola, Escola Valenciana i La Bressola. Aquest guardó és un reconeixement del compromís amb la llengua catalana de les escoles de les distintes parts del domini lingüístic.

Com a periodistes i editors que són, consideren el paper de l’educació com a “primera baula necessària i imprescindible per entendre, conèixer i fer-nos nostres les revistes i la premsa en català”, en paraules de Lluís Gendrau, vicepresident de la federació. Des del nostre punt de vista, podríem dir que el periodisme i l’educació, comparteixen la voluntat de ser despertadors de consciències, generadors de persones de pensament independent i crític, a més de ser vertebradors de la societat civil.

L’acte de lliurament d’aquest premi va ser dins el marc de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català on, a més dels premis a les millors publicacions en català, es concedeix un premi especial un a una persona i a una entitat, que enguany ha recaigut a les quatre plataformes que hem citat més amunt. L’assistència a l’acte i els parlaments del vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i de la presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, que ens entregà el guardó, donen una idea del pes que es dóna a aquests premis.

dimecres, 4 de maig del 2016

Documentació d'interès: manual laboral i administratiu

Al blog, dins l'apartat documents per descarregar, podeu trobar els manuals laboral i administratiu. Aquí els docents trobaran la informació necessària per poder exercir els seus drets i saber en cada moment en quin terreny, a nivell normatiu, es mouen per poder prendre decisions amb coneixement de causa.

https://drive.google.com/folderview?id=0B2QIlvh64MIFVWFuNG5jX2RDZG8&usp=sharing


dilluns, 2 de maig del 2016

Derogar la LOMCE ara

Fes la teva imatge demanant la derogació immediata de la LOMCE i participa del seu enfonsament

A la darrera Assemblea general, es va decidir fer una campanya comunicativa participativa contra les revàlides lomce que consistia, entre d'altres accions, en fer fotografies de centre donant suport al boicot. Una vegada publicada la resolució del Conseller d'Educació de 23 d'abril en la que es suspèn temporalment les proves de 3r i 6è de primària, pensam que és el moment d'anar més enllà, cap a la petició de la derogació immediata de la lomce, una llei que en aquest moment, ja fa aigua de per tot.

Tot i les reiterades mostres de rebuig que ha generat la llei Wert seguim amb una llei “en funcions” que crea incertesa, condiciona la nostra feina i el futur dels alumnes. Fins quan haurem d'aguantar aquest malson?

Els docents hem demostrat durant aquests anys de conflicte que som un col·lectiu capaç de respondre amb contundència a les agressions al sistema educatiu. Apel·lam a la vostra imaginació per fer les fotos amb els companys del vostres centres en suport a aquesta campanya amb el lema: DEROGAR LA LOMCE ARA i enviar-les el més aviat possible a comunicacioad@gmail.com

Entre tots contribuirem a tombar aquesta llei que ha estat des del principi un dels nostres cavalls de batalla.

LA LOMCE ESTÀ TOCADA PERÒ NO ENFONSADAdiumenge, 1 de maig del 2016

Paralització total de les proves LOMCE a Primària

Davant la resolució del Conseller d’Educació i Universitat de la CAIB, de 23 d’abril de 2016, relativa a la suspensió temporal de l’aplicació de les proves d’avaluació per als alumnes de tercer i sisè de primària que el mateix conseller, en una resolució de 7 d’abril havia convocat, l’Assemblea de Docents i la Plataforma Crida volem deixar constància que mantenim la nostra proposta de suport al boicot a les proves Lomce, i continuam demanant la derogació immediata d'aquesta llei "en funcions" que segueix generant incertesa i condiciona el futur dels alumnes i la feina dels docents. donat que:

1r. Es tracta d’una paralització temporal, sense un compromís clar d'aturar-les definitivament, com ja han fet les CCAA de Canàries, Navarra, Catalunya i País Basc, que resulta si més no estrany, que es produeixi només 15 dies després de la primera resolució que les convocava quan el Parlament espanyol ja havia aprovat la suspensió del calendari de la LOMCE. Ens demanam a quin criteri respon aquest ajornament.

2n. En previsió que finalment, i en qualsevol moment, es convoquin les proves, hi haurà molt poc temps per reaccionar ja que el curs escolar es troba molt avançat. Ens preocupa que les proves se solapin amb el final de curs generant, una vegada més, caos als centres.

3r. Aquestes proves d’avaluació de l’alumnat de primària responen a un dels principis de la LOMCE que més reflecteix el seu caràcter segregador, que pretén classificar alumnes i centres, que només avalua resultats i no processos d’aprenentatge i que fa de la competitivitat un objectiu fonamental. Aquest model, ja experimentat en altres països, no funciona i s'allunya de l'escola compensadora de desigualtats socials, familiars i econòmiques que és tan necessària en aquesta comunitat.

4t. La LOMCE continua implantant-se, amb constants incerteses com aquesta, als centres educatius de les Illes Balears, i res fa pensar que una propera Conferència Sectorial d’Educació, a la qual s’acull el conseller per argumentar la decisió de suspensió temporal, sigui capaç d’acordar cap mesura contundent en contra de la LOMCE.


Davant situacions com les de les proves d'avaluació Primària, i abans que el curs vinent ens trobem amb les avaluacions finals (revàlides) de Secundària i Batxillerat, ara més que mai és necessària una paralització completa del calendari d'aplicació de la LOMCE i l'execució d'un acord polític immediat per a la seva derogació. Demanam coherència i determinació al Govern per dur a terme una política educativa de qualitat, que no allargui el fracàs sostingut i permanent que hem patit en aquesta comunitat autònoma.

Per tant, estam preparats i disposats a boicotejar les proves si es decideix que s'han de fer, reiteram la nostra voluntat que aquesta llei sigui derogada i convidam els docents a explicitar, una vegada més, aquesta voluntat en els seus respectius claustres i assemblees.

dissabte, 23 d’abril del 2016

L'assemblea de docents recorda el compromís del govern de destinar a educació entorn del 30% de les millores de finançament

Aquest compromís 'in extremis' va permetre suspendre la vaga prevista per al passat 15 de desembre de 2015

Amb motiu de la informació publicada dia 21 d’abril als mitjans de comunicació segons la qual el govern de l'estat ha doblat el límit de dèficit permès a les comunitats autònomes i ha passat del 0,3 al 0,7 --això vol dir que el Govern de les Illes Balears podrà gastar 100 milions que no figuren al pressupost de la CAIB per a 2016--, l'Assemblea de Docents recorda al Govern el compromís adquirit pels partits que li donen suport (PSIB, MÉS i Podem) amb l'Assemblea, dilluns dia 14 de desembre de 2015.

L'AD recorda que aquell dilluns a l'assemblea general celebrada a l'IES Sineu, els docents van votar suspendre la vaga prevista per a dimarts 15 gràcies a un acord aconseguit en el darrer minut i que estableix ben clar el compromís assumit pel Govern:
“El Govern adquireix el compromís que les millores de finançament i l'ampliació dels marges de despesa que es produeixin al llarg de l'exercici 2016, reverteixin amb caràcter prioritari en les polítiques de caire social i millora de l'economia productiva. En concret, la política educativa serà prioritària, amb l'objectiu de reforçar l'impuls que ja rebran a partir de les dotacions previstes en el pressupost de 2016.
En el cas que es produeixi aquest increment en els pressuposts de 2016, la distribució del que s'assigni a la Conselleria d'Educació, un percentatge a l'entorn d'un 30%, es negociarà en el si de la mesa sectorial d'Educació on hi estan representats els sindicats STEI-i, Alternativa, UOB, ANPE, Afedeco, FECCOO i FETE-UGT. Al mateix temps es mantindran reunions amb els diferents col·lectius de la comunitat educativa, entre els quals es troba l'Assemblea de Docents”.

En el mateix document que reflecteix l'acord al qual van arribar el Govern i l'Assemblea de Docents dia 14 de desembre de 2015, també queden ben delimitades les línies prioritàries d'actuació a l'hora d'aplicar aquest increment pressupostari que ara cal estimar en uns 30 milions d'€. Aquestes línies prioritàries són:
1.- La baixada de ràtios, especialment a Infantil i a Primària.
2.- L'increment del professorat d'atenció a la diversitat i orientació.
3.- La millora de les infraestructures educatives.
I 4.- L'avanç a 2016 d'alguna de les mesures de recuperació de les condicions sociolaborals del professorat previstes als anys 2017 o 2018 segons l'Acord Marc signat dia 30 de setembre de 2015 per STEI-i, CCOO i ANPE.

L'Assemblea de Docents espera que el Govern i els partits que li donen suport (PSIB, MÉS i Podem) compliran l'acord subscrit amb l'Assemblea i roman a l'espera que el conseller d'Educació convoqui els representants de l'Assemblea per parlar de com es concreta aquest increment del pressupost.