Un acord lesiu per la nostra feina i la qualitat del sistema educatiu, fruit d'una negociació carregada d'immobilisme


Una mirada comparativa a l'evolució del document d'acord global que la Conselleria d'Educació ha anat enviant als comitès de vaga a mesura que la negociació a tengut lloc és la millor il·lustració del que ha estat aquest procés que nosaltres hem criticat diverses vegades per poc transparent i per poc dinàmic.

A més a més, cal tornar a dir que ens trobem davant un document que intenta tapar les seves mancances en els punts importants de la negociació amb propostes que no tenen a veure directament amb les reivindicacions de la vaga indefinida.

Amb la voluntat d'explicar, documentar i deixar clar el rebuig que el nostre comitè de vaga fa a aquest document d'acord global, feim públic aquest informe en què es comparen els dos documents inicials de les negociacions (el primer de dia 25 d'agost, altament publicitat per la Conselleria, i el segon, de data 31 d'agost, que amplia el primer en alguns aspectes) amb el darrer document definitiu de 18 de setembre.

El fet de comparar aquests documents ens ajuda a veure com hi ha hagut una posició immòbil per part de la conselleria en tots els temes relacionats amb el decret de mesures urgents 5/2012 del Partit Popular, criticat per la totalitat de la comunitat educativa i per l'oposició política d'aleshores, que aquest acord incomprensiblement pròrroga.

PUNTS DE LA TAULA REIVINDICATIVA RELATIUS A RETALLADES

5. Recuperació de les plantilles, del professorat d'Atenció a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades.Plantilla global
Document original
Segon document
Document definitiu
Increment del número de professors pel curs 2015-2016
Total 320 Primària 64 (Jornades senceres) Secundària 243 (Jornades senceres) Altres 13
Idem
Increment del número de professors pel curs 2015-2016
Total 375
Primària 103 (Jornades senceres)
Secundària 250 (Jornades senceres)
Altres 22.
Es durà a terme una revisió dels criteris d’elaboració de les plantilles dels centres educatius (Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, FP, EOEPs, EAPs i Ensenyament de Règim Especial). En aquest aspecte es farà un seguiment d’elaboració de les plantilles mitjançant Meses Tècniques i Sectorials.
En aquest punt, la Conselleria mai ha facilitat un estudi de l'evolució o involució dels equips de suport educatiu, el que ha impossibilitat una negociació transparent i documentada en aquest punt. Pel que fa a la proposta de futur de la Conselleria és totalment inconcreta i no està basada en cap estudi de les urgències del sistema o de les necessitats del mateix.

Hores lectives del professorat de secundària, formació professional i EPA
Document original
Segon document
Document definitiu
Curs 2014-2015 (situació actual) : 20,24 sessions / professor Curs 2015-2016: 19 màxim 21 sessions / professor Curs 2016-2017: 18 màxim 21 sessions / professor
Curs 2014-2015 (situació actual) : 20,24 sessions / professor Curs 2015-16: menys de 20 sessions / professor de mitjana Curs 2016-2017: 19 màxim 21 sessions / professor Curs 2017-2018: 18 màxim 21 sessions / professor
Curs 2014-2015 (situació de partida) : 20,24 sessions / professor
Curs 2015-16: 20 màxim 21 sessions / professor
Curs 2016-2017: 19 màxim 21 sessions / professor
Curs 2017-2018: 18 màxim 21 sessions / professor
Disminuir les hores lectives del professorat duu directament lligat un augment de la plantilla. Com es pot veure a la comparativa, la proposta inicial de la Conselleria és millor que la proposta d'acord global definitiu.


Ràtios
Document original
Segon document
Document definitiu
Mesures a adoptar pel Curs 2016/2017
Que tots els grups a tots els nivells tenguin aquestes ràtios màximes 20 infantil 25 primària 30 ESO 35 Batxillerat
Mesures a adoptar pel Curs 2016/2017
Es rebaixaran les ràtios de tots els grups de 4t d’EI a 20 alumnes/grup per mitjà de: desdoblament de grups, dotació de +1 o mesures de planificació d’escolarització. Al curs 2017-18 i 2018-19 es garantirà progressivament aquesta rebaixa de ràtios als cursos de 5è d’EI i 6è d’EI. La Conselleria es compromet a què es tinguin en compte els centres que tenen ràtios elevades i un nombre elevat d’alumnes NESE a l’hora de fer les quotes de professorat, i tractar cada centre individualment a partir de criteris objectius. Que tots els grups a tots els nivells tenguin aquestes ràtios màximes 20 Infantil (4t EI) 25 Primària 30 ESO 35 Batxillerat FP Estan per davall de les ràtios màximes
La Conselleria d’Educació actuarà al llarg de tot el curs 2015-16 per pal·liar situacions de ràtios elevades informant a la Mesa Sectorial d’Educació
La Conselleria d’Educació i Universitat es compromet pel curs 2016-2017 a prioritzar la baixada de les ràtios per grup als diferents nivells educatius, en especial èmfasi a l’educació infantil i l’educació primària. En aquest sentit l’Administració Autonòmica actuarà sobre els grups que superin ràtios de 22 alumnes d’educació infantil, en funció de la disponibilitat pressupostaria i com a mesura de transició durant el curs 2016-2017.


Mesures a adoptar pel Curs 2016/2017
Es rebaixaran les ràtios dels grups de 4t d’EI a 20 alumnes/grup per mitjà de: desdoblament de grups, dotació de +1 o mesures de planificació d’escolarització. La Conselleria d’Educació actuarà al llarg de tot el curs 2016-17 per pal·liar situacions de ràtios elevades informant a la Mesa Sectorial d’Educació.
Al curs 2017-18 i 2018-19 es garantirà progressivament aquesta rebaixa de ràtios als cursos de 5è d’EI i 6è d’EI.
La Conselleria es compromet a què es tinguin en compte els centres que tenen ràtios elevades i un nombre elevat d’alumnes NESE a l’hora de fer les quotes de professorat, i tractar cada centre individualment a partir de criteris objectius.
Que tots els grups dels nivells tenguin aquestes ràtios màximes
20 Infantil (4t EI)
25 Primària
30 ESO i FP
35 Batxillerat
Es negociarà l’adequació de les ràtios dels ensenyaments de règim especial a la Mesa Sectorial d’Educació.
En aquest punt hem de fer dues valoracions:

La proposta inicial de disminució de les ràtios de la Conselleria -aquella a la que van fer tanta propaganda a la premsa- era més valenta, concreta i d'acord a les nostres aspiracions que el que ha quedat al final. Així les coses, hem vist com en aquest punt hi ha hagut una involució del plantejament inicial.

Pel curs 2016-2017. Es comprometen a actuar sobre aquells grups d'EI amb més de 22 alumnes en funció de la disponibilitat pressupostària i com a mesura de transició. A 4t d'infantil -els grups de 3 anys que es matriculen per primera vegada a les escoles- es baixaran les ràtios a 20 alumnes. La rebaixa a aquestes ràtios a tots els nivells d'educació infantil no estarà garantida fins al curs 2018-2019.

Per la resta d'etapes, el document no garanteix per a quan s'arribarà a les següents ràtios:

25 Primària

30 ESO i FP

35 Batxillerat

Referent al pla de xoc que la conselleria mai ha volgut negociar amb nosaltres, en el document final apareix que durant el present curs es planteja prioritzar la baixa de ràtios elevades, sense concretar que es consideren ràtios elevades. Aquesta inconcreció que nosaltres hem denunciat durant tot el procés de negociació fa que no puguem valorar positivament aquesta declaració d'intencions.

7. Baixes 100 % remunerades
Document original
Segon document
Document definitiu
Any 2016:
Proposta a la Conselleria d’Hisenda i Funció Pública de percepció de les retribucions en situació d’IT pel personal docent de la Conselleria d’Educació i Universitat
Any 2016:
Proposta a la Conselleria d’Hisenda i Funció Pública de percepció de les retribucions en situació d’Incapacitat Temporal (IT) pel personal docent de la Conselleria d’Educació i Universitat. Aquesta proposta es negociarà en primer terme a la Mesa General de Negociació i posteriorment a la Mesa Sectorial d’Educació.
Any 2016:
Percepció de les retribucions en situació d’Incapacitat Temporal (IT) pel personal docent de la Conselleria d’Educació i Universitat. Aquest compromís es negociarà en primer terme a la Mesa General de Negociació i posteriorment a la Mesa Sectorial d’Educació.
La nostra proposta inicial era cobrament immediat del 100% de les baixes. La conselleria s'ha compromès des d'un principi a què es pagaran en 2016, sense concretar el mes.

La negociació en aquest punt no ha variat des del document inicial, excepte per la substitució de la paraula «proposta» inicial, per la de «compromís» en el darrer document.

8. Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost.
Document original
Segon document
Document definitiu
Any 2018:
Pagament del mes de juliol als funcionaris interins que han fet feina més de cinc mesos i mig.
Idem Any 2018:
Pagament del mes de juliol i agost als funcionaris interins que han fet feina més de cinc mesos i mig. ).
Any 2019:
Pagament del mes d’agost als funcionaris interins que han fet feina més de cinc mesos i mig.
Any 2019:
Pagament del mes d’agost als funcionaris interins que han fet feina més de cinc mesos i mig. Aquesta negociació tendrà lloc a la Mesa Sectorial d’Educació.
Veure quadre superior.
En aquest punt hi ha hagut un avanç d'un any respecte a quatre del pagament del mes d'agost.

La proposta de Conselleria perllongarà fins a 3 anys l'injust greuge comparatiu entre interins que fan feina tot l'any per una vacant i interins que fan feina tot l'any fent substitucions i que a igual feina cobren menys mesos, i també cotitzen i puntuen menys mesos.

9. Recuperació dels complements perduts i reconeixement de nous sexennis des de l'1 de juny de 2012 i acompliment de l'acord salarial de 2008 per l'escola concertada.


Sexennis
Document original
Segon document
Document definitiu
Any 2017:
Proposta de la Conselleria d’Educació i Universitat de cobrament dels sexennis de funcionaris i interins docents, d’acord amb la negociació global de la Comunitat Autònoma integrat per Sanitat, Serveis Generals i Educació.
Any 2017:
Proposta de la Conselleria d’Educació i Universitat de cobrament dels sexennis de funcionaris i interins docents, d’acord amb la negociació global de la Comunitat Autònoma integrat per Sanitat, Serveis Generals i Educació. Aquesta proposta també es tractarà a la Mesa Sectorial d’Educació.
El cobrament o reconeixement dels sexennis es duran a terme al setembre del 2016.


[Posteriorment el mateix document diu:]


Any 2017
Cobrament del complement per formació permanent i del complement específic anual (sexennis).
Tot i que al document final s'esmenta que els sexennis es reconeixeran o pagaran a setembre de 2016, només 4 mesos abans de la proposta inicial, en el mateix document trobam que està planificat pagar-los en 2017. Per tant el pagament dels sexennis no ha variat des de la proposta inicial, amb una retallada que es perllongarà almanco dos anys més.

Complements de tutor i de cap de departaments
Document original
Segon document
Document definitiu
Any 2018:
Cobrament dels complements de cap de departaments i de tutors
Any 2018:
Cobrament dels complements de cap de departaments i de tutors. Passarà per la Mesa Sectorial d’Educació.
El cobrament o reconeixement dels complements de cap de departament i tutoria es duran a terme al setembre del 2017.


[Posteriorment el mateix document diu:]
Any 2018
Pagament dels complement de tutoria i caps de departament.

L'evolució del document d'acord global mostra com la Conselleria no s'ha mogut del seu plantejament inicial. Així, encara que al document definitiu es xerri que fan comptes de reconèixer o pagar els esmentats complements per setembre de 2017, en el mateix document es calendaritza el pagament per 2018.

Escola concertada

El document d'acord global no recull la nostra demanda d'una simple referència a l'inici d'unes futures negociacions salarials amb els representants legals dels treballadors i les treballadores d'aquest sector que, recordem-ho, pateixen una congelació salarial des de 2007.


ALTRES PUNTS:

4. Beques de menjador efectives i convocades en el temps i la forma adient. Dotació eficient i suficient per a què es pugui dur a terme un bon pla de reutilització de llibres.
El text de la Conselleria despenja la negociació d'aquest punt del tancament de l'acord final, cosa amb la qual nosaltres mai hem estat d'acord. Estam d'acord a una negociació externa amb les famílies, però aquesta ha d'estar tancada en el moment de la signatura de l'acord i el seu text s'ha d'incloure en el mateix.

10. Petició a la Conselleria d'Educació que insti al Govern Central a retirar la LOMCE.
Més enllà de declaracions institucionals i visites a Madrid, la realitat és que a Balears els docents i els alumnes ens hem hagut d'empassar la concreció autonòmica de la LOMCE del PP per inacció de la Conselleria. Partint d'aquest context, ja hem valorat positivament el fet de posar en marxa un procés participatiu dels nous currículums, però lamentam que el document d'acord global no inclogui les nostres propostes relatives a la minimització de les avaluacions individualitzades a 3r i 6è de primària i les relatives als canvis de llibres de text.


CONCLUSIONS:
Al voltant d'aquesta negociació s'ha volgut construir una irreal imatge de diàleg en la qual es volia col·locar el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents en una falsa posició d'immobilisme. A més, en aquesta negociació i en el seu resultat s'ha aplicat una tàctica dilatòria en un moment en què necessitam una intervenció urgent.

Tot i les contínues rebaixes dels nostres plantejaments -plasmades en paper i publicades abans de la darrera mesa de negociació-, en aquesta comparativa es veu clarament que en la majoria de punts d'aquesta negociació no hi ha hagut una evolució positiva i molts de pics ni tan sols una possibilitat de negociar. Qui s'ha mantengut immòbil en els seus plantejaments des del principi ha estat la Conselleria d'Educació.

L'acord global al qual ens vol dur la Conselleria d'Educació és un document lesiu per a la nostra feina com a docents i per al mateix sistema educatiu, ja que prorroga fins a tres anys i, en el cas d'algunes ràtios, fins a quatre anys les retallades programades pel Govern de Bauzà amb el decret de mesures urgents 5/2012.

Els dos darrers anys, els treballadors i les treballadores de l'ensenyament hem mostrat un fort compromís per la millora del nostre sistema educatiu i des del comitè de vaga de l'Assemblea de Docents no podem entendre com es vol tancar aquesta negociació en aquestes condicions de pròrroga de les retallades i sense plans de xoc a la vista.

També entenem que la lluita que hem desenvolupat aquestes dos anys al voltant de la nostra plataforma reivindicativa no ha estat per salvar-li els trastos a ningú, sinó per la millora de la nostra feina i del sistema educatiu. Per això mateix, entenem com una irresponsabilitat donar suport a aquest acord de pròrroga injustificada de la precarització del nostre sistema educatiu i qüestionam obertament la bondat d'aquesta proposta d'acord.

Aquí podeu veure el document en pdf

Més recent Anterior

Formulari de contacte