El desplegament curricular LOMCE a les Illes Balears. Comunicat de l'APTIB

(Associació de Professorat de Tecnologies de les Illes Balears)

Aquesta Associació vol informar de les passes dutes a terme en la defensa de l’àrea de Tecnologia; que la LOMCE estatal i el desplegament autonòmic del PP deixa  reduïda. Després de les eleccions autonòmiques al mes de Maig de 2015 i amb els “Acords pel canvi” que feien els partits polítics que composaren el nou Govern, i que en concret havien promès en campanya a l’APTIB la seva preocupació per l’àrea de Tecnologia com a base de l’FP, les Enginyeries i la formació integral del nostre alumnat així com la minimització de la LOMCE per tal de què l’àrea conservara la seva identitat i la seva estructura horària i curricular;  l’APTIB va mantenir una conversa amb el que ja era el nou Conseller d’Educació, Martí March, per poder dur a terme aquesta promesa. En aquesta nova reunió post eleccions (juny 2015),  l’actual conseller va mostrar la seva preocupació pel nostre col·lectiu,  donada la importància de l’àrea,  que minvava degut a l’optativitat i les poques hores setmanals d’aquestes assignatures que els curriculums del Govern anterior li havien assignat. Així mateix va prometre que aquesta vegada, a diferència de les mesures adoptades pel PP, seria el col·lectiu de Tecnologia qui participaria al desenvolupament del currículum pel que fa a l’àrea de Tecnologia. 

Martí March, el conseller,  va comunicar a tota la comunitat educativa que es derogarien aquests curriculums, i es redactarien uns de nous on es minimitzarien al màxim els efectes de la LOMCE “Prometen el mantenimiento de las plantillas globales de los centros, no disminuir las horas asignadas a las áreas afectadas, en especial música, plástica y tecnología, siempre y cuando el número de grupos del centro no varíe durante el curso 2015-2016”. (veure premsa 19/06/2015).

Aquest estiu 2015, l’APTIB es va posar en contacte amb la Direcció General de Personal Docent pel que fa referència l’oferta de places del cos de secundària de l’especialitat de tecnologia que d’acord amb el còmput necessari de places, deurien d’haver-se oferit per al nostre professorat però no havien estat publicades a la convocatòria d’interinatge. Inicialment Personal Docent  va negar aquest fet però a dia 2 de setembre es va reunir amb la junta directiva de l’APTIB i va admetre que faltaven places de tecnologia i molt més enllà, faltaven moltes hores de tecnologia (que no places únicament) donat que malauradament molts de tecnòlegs no n’estan exercint les funcions de tecnologia sino que han completat horari amb altres atribucions. 

L’APTIB es va decebre moltíssim quan va sortir el primer esborrany (octubre 2015) de la modificació del desplegament dels curriculums a les Illes Balears. Aquest esborrany suposa una forta reducció de 4 hores d’obligarietat setmanal de la nostra àrea de primer a tercer d’ESO entre d’altres modificacions que desafavoreixen la tecnologia respecte a la LOE, (ja que passa de tenir 6 h setmanals obligàtories a només 2h a 2n ESO, i a 3r ESO seria optativa també en dues hores, per tant, en el millor dels casos, l’àrea perdria dues hores però la realitat és que en perd 4 d’hores (veure esborranys). Aquesta reducció suposa una pérdua del 66% de la nostra àrea que conjuntament amb el plantejament de 4t d’ESO i Batxillerat així com la proposta de les noves plantilles amb Informàtica podrien reduir l’àrea un 80-85%, cosa que no ha passat en la resta de  CCAA que SI han minimitzat de forma efectiva el desenvolupament curricular de la LOMCE i han mantingut quasi en la seva totalitat la càrrega lectiva i currículum LOE.

L’APTIB es va reunir en aquesta ocasió amb el Director General de Planificació i Ordenació de Centres a l’inici del mes d’octubre 2015,  Antoni Morante on se li va explicar la importància de augmentar les hores de Tecnologia obligatòria a l’ESO per la formació integral del nostre alumnat (veure article opinió premsa) , de manera que Tecnologia, al igual que  Música i Plàstica, quedàssin amb la mateixa càrrega LOE i no haguèssin d’asumir la pèrdua d’hores per les de lliure distribució, cosa que ha generat discòrdia als claustres. A més, la junta de l’APTIB li va recordar que s’hauria d’haver comptat amb els docents d’aquestes especialitats per el·laborar aquest primer esborrany, donat que esmenar, no és participar a l’elaboració del currículum.  A. Morante, després d’escoltar durant més de dues hores les propostes de la junta,  va encoratjar  la junta directiva de l’APTIB,  a  posar per escrit tot els arguments exposats, ja que ell els va trobar força interessants així com les propostes suggerides des del col·lectiu. Va convidar l’APTIB a esmenar,  tot i  explicant per escrit les argumentacions per augmentar les hores i la presència de la  Tecnologia així com per dotar-la de més obligatorietat i oferta als curriculums, i l’APTIB així ho va desenvolupar amb cura i detall (veure esmenes APTIB).

El segon esborrany de la modificació del desplegament dels currículums LOMCE amb l’actualització de les esmenes que va sortir dia 01/12/15 va ser una nova decepció,  ja que la distribució horària a l’ESO i al Batxillerat continuava idèntica per a la Tecnologia i la Tecnologia Industrial. (veure esborranys). Amb aquest precedent la junta de l’APTIB al complet  es va reunir la setmana passada (primera setmana de desembre 2015) una altra vegada amb el Conseller, Martí March. Aquesta reunió va ser per tractar exclusivament  l’incompliment per part de la Conselleria d’allò promès a l’inici de la legislatura d’aquest nou Govern. 

Arribats en aquesta situació, i gràcies als sindicats Alternativa i UOB, dos dels membres de la junta de l’APTIB varen acudir convidats a la Mesa Sectorial d’Educació de dia 4/12/15 (veure comunicat) on s ’explicaven les al·legacions presentades i els criteris per tenir-les en compte o no.

La conclusió a la que arribam és que la Direcció de Planificació i Ordenació de Centres fa que les assignatures més perjudicades per la LOMCE com són la Tecnologia (en percentatge d’hores perdudes és la més reduïda), la Plàstica, la Música així com la segona llengua estrangera assumeixin, amb la seva reducció horària a l’ESO, l’autonomia de Centre (3h de lliure disposició) i això NO ÉS MINIMITZAR AL MÀXIM ELS EFECTES DE LA LOMCE  cosa que SI han fet en altres CCAA, i així els ho varem fer saber a la Mesa.

En aquests moments, aquesta Conselleria ens diu que és el Consell Escolar de les Illes Balears  qui  ha d’atendre  les nostres peticions i no ells perquè el tràmit d’aquesta normativa, continúa però la seva tasca ja ha finalitzat. Com que la nostra no ha finalitzat, presentarem les nostres esmenes al Consell Escolar de les Illes Balears.

Més recent Anterior

Formulari de contacte