Nota de premsa per l'inici de la recollida de signatures per la convocatòria de l'assemblea del 30 d'agost.


L'Assemblea de Docents inicia un procés de recollida de signatures per una convocatòria legal de votació sobre la vaga indefinida.

De la reunió de l'Assemblea de Docents de dimarts passat se n'ha xerrat en quant que s'acordaren les reivindicacions per la vaga indefinida -que en definitiva són els objectius d'aquesta- i també perquè en aquella assemblea s'acordà sol·licitar una reunió a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats per tractar d'arribar a una sortida abans de l'inici de la vaga. Aquesta reunió es demanà dijous passat.
Arribats a aquest punt, des del Comitè de Vaga veiem que és el moment de desenvolupar un altre dels acords que sortiren de l'assemblea de dimarts 30 de juliol: assegurar la convocatòria de la vaga indefinida.
Segons el Real Decret-llei 17/1977 que regula el dret de vaga, una vaga pot ser convocada pels representants legals dels treballadors o pels treballadors mateixos (article 3). Si traslladam aquesta afirmació a la vaga indefinida que l'Assemblea de Docents promou pel 13 de setembre, tenim que la vaga la poden convocar tant els sindicats d'educació com la pròpia assemblea de treballadors.
Des de fa setmanes, a les diferents assemblees es repeteix la voluntat i l'esperança de tothom de què els sindicats convocaran aquesta vaga. D'altra banda, també a les assemblees, s'ha apuntat diferents vegades a la necessitat de fer culminar aquest moviment assembleari en la vaga. És per això que dimarts passat s'acordà seguir les passes per a fer efectiva una convocatòria legal de vaga indefinida des de l'assemblea de treballadors. En aquest sentit, volem que la convocatòria de vaga indefinida es faci per les dues vies: la sindical i la via directa des de l'assemblea de treballadors.
Seguint aquesta línia de treball, l'Assemblea de Docents ha de convocar una assemblea en què es faci una votació secreta en la qual es decidirà per majoria simple si anar a la vaga.
Per la seriositat de tot aquest assumpte, aquesta assemblea per la votació s'ha de convocar dins de la màxima oficialitat. Evitarem qualsevol errada que pugui posar en qüestió la legalitat d'aquesta vaga.
Així, per la convocatòria d'aquesta reunió "oficial" hem trobat dues vies basant-nos en l'article 46 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic: Que convoqui l'assemblea la Junta de Personal Docent o que la convoquin directament els propis treballadors. La sol·licitud a la Junta de Personal Docent per a què convoqui una reunió el 30 d'agost en la qual fer la votació respecte a la vaga indefinida ja ha estat entregada, amb la signatura de més d'un centenar de docents.
D'altra banda, des de la voluntat d'assegurar-nos la convocatòria de la vaga, l'Assemblea de Docents de dimarts passat també va decidir començar un procés de recollida de signatures que asseguri el requisit de l'esmentat article 46 de tenir el suport del 40 % dels treballadors convocats per poder convocar una assemblea "oficial".
Aquest és un requisit que trobam desproporcionat, però a la vegada factible. Som un col·lectiu mobilitzat, ens trobam forts i l'ambient en el nostre sector està cada vegada més crispat a l'hora que cada vegada s'entén millor la vaga indefinida com a proposta de lluita efectiva per aconseguir les nostres reivindicacions.
Per poder aconseguir el suport del 40 % del docents de l'escola pública, des d'avui mateix iniciam un procés de recollida de signatures entre els nostres companys i companyes. L'Assemblea de Docents és una assemblea de treballadors i tenim una gran xarxa de contactes als nostres centres. És aquesta xarxa la que ens facilitarà aconseguir els suports necessaris.
Així les coses, convé aclarir que el que es demana a les treballadores amb les signatures no és si estan a favor o en contra de la convocatòria d'una vaga indefinida. El que es sol·licita signant els fulls que avui començam a distribuir és la celebració d'una assemblea per votar si anam a la vaga indefinida.
Tot i que podem considerar aquest requisit d'un suport del 40 % com un veritable entrebanc, ja a la reunió de dimarts es va apuntar que era una oportunitat per mobilitzar als docents i per mostrar en públic el suport a la l'Assemblea de Docents -l'assemblea dels treballadors- i la implantació d'aquesta.
Per acabar, volem tornar a remarcar que la unitat d'acció és un objectiu de l'Assemblea de Docents i què aquest treball per convocar la vaga des de tots els fronts no és més que la posada en pràctica dels nostres drets democràtics.

Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents
Diumenge, 4 d'agost de 2013
Més recent Anterior

Formulari de contacte