Al·legacions a l'acte de la reunió de dia 7 de maig

- Decret TIL

Na M. Antònia Font en nom del sindicat STEI realitza una extensa explicació del decret integral de llengües publicat el passat 20 d’abril. Exposen el seu desacord a la manera en que es vol imposar la implantació de l’anglès, l’eliminació de la llibertat dels centres per fer, per consens, immersió en català i la impossibilitat d’usar la llengua pròpia de les illes com a llengua prioritària en l’ensenyament de les diferents àrees o matèries. Informa que l’annex no ha passat ni pel CEIB, ni per la mesa sectorial d’educació, ni pel consell Consultiu i ja s’ha publicat al BOIB. Pensen que això és de dubtosa legalitat. Informa de la resolució conjunta de tots els sindicats a la Mesa Sectorial d’Educació. I que els sindicats estam d’acord en reforçar l’aprenentatge d’una llengua  estrangera.

L’STEI proposa:

1. FULLS DE DISCREPÀNCIA. Si volem expressar el nostre desacord al Decret TIL, en el moment en què el Decret ens imposa un calendari no consensuat i que obliga la comissió de coordinació pedagògica a fer el projecte sota la supervisió del director o directora... ho podem fer fent servir el full de discrepància. Aquest full no ens eximeix del compliment de l’ordre, però deixa constància que nosaltres ho hem fet saber a instàncies superiors i que esperam que es resolgui motivadament aquesta discrepància també per escrit. La Llei de funció pública i el reglament orgànic de centre ens obliga a complir les ordres que ens dóna un superior jeràrquic, però, al mateix temps, cas que vegem que aquestes ordres van contra la normativa vigent, podem expressar per escrit la nostra discrepància i deixar constància del nostre desacord, de cara a possibles processos judicials i administratius que es poden derivar de l’aplicació del decret.

Per tant l’STEI posa en marxa dues eines legals en contra del Decret TIL.

Primer una impugnació davant els tribunals i segon, aquest full de discrepància, un instrument legal que sortirà des de dins mateix dels centres i que està regulat a la llei de funció pública. Són dues fórmules legals per resistir a l’aplicació d’un Decret imposat pel govern Bauzá que deroga el decret de mínims, va en contra de la llengua catalana i estableix una regressió en el procés de normalització lingüística de la llengua catalana a les illes. Aquest full de discrepància deixa clar que els signants estam a favor de l’aprenentatge de l’anglès i proposa mesures de suport a l’àrea lingüística i a les seccions europees.

2. Els projectes que s’aprovin no han de ser pitjor que els que tenim i han de ser millors per a l’escola, per als alumnes i per a l’educació.

No es pot aprovar un projecte incoherent pedagògicament, que no s’adapta a les necessitats del centre i del seu alumnat i que impossibilita aconseguir els objectius proposats al Projecte Educatiu de Centre (PEC). Tampoc no es pot aprovar un projecte que sigui regressiu en la normalització lingüística, que impossibiliti que l’alumnat tengui un coneixement adequat de les dues llengües oficials en acabar l’educació obligatòria i que no fomenti la cohesió social.

L’STEI Informa:

1. QUE SI VOLEM FER INSUBMISSIÓ el servei jurídic ens recomana que hem de ser molts que la facem. Les conseqüències són que ens poden obrir un expedient o que els podem obligar a repensar-se el model i el calendari d’aplicació del decret. Som a un moment històric que requereix prendre riscos. Si molta gent es fes insubmisa seria més complicat que l’administració pogués actuar en contra d’una posició majoritària.

MOLTES GRÀCIES!
M. A. FONT
Més recent Anterior

Formulari de contacte