INFORME JURÍDIC RENÚNCIES CAPS DE DEPARTAMENT

Normativa vigent al respecte i resolució de possibles dubtes
NORMATIVA VIGENT:
La LOE (ni la versió modificada per la LOMCE ni la del 2006) no regula el cessament dels caps de departament.
*Hem de recordar que la LOMCE no és una llei d’educació nova (sí que ho és a la pràctica pels grans canvis de filosofia que introdueix, però no formalment), sinó que modifica l’articulat de la LOE.
Per això hem d'acudir al Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació secundària per donar resposta als dubtes en relació a la renúncia dels caps de departament.
1. PODEN DIMITIR ELS CAPS DE DEPARTAMENT?
Sí. L’article 48 de l'esmentat Reglament Orgànic de Secundària regula el cessament del cap de departament didàctic o de família Professional dient: “Els caps de departaments didàctics i de família professional cessaran en les seves funcions a l’acabament del nomenament o en produir-se alguna de les circumstàncies següents:
a) Renúncia motivada, acceptada pel director.
b) Quan deixi de prestar servei al centre per trasllat voluntari o forçós, passi a la situació de serveis especials, excedència voluntària o forçosa, o per qualsevol altra circumstància.
c) Quan, pel cessament del director que els va designar, es produeixi l’elecció del nou director.
d) Per decisió del director, per causa d’incompliment greu de les seves funcions, oït el departament i l’interessat”.

2. LA RENÚNCIA MOTIVADA, S'HA D'ATRIBUIR A RAONS PEDAGÒGIQUES?
No. La redacció de l'art. 48 del ROC és inequívoca i només exigeix "motivació", sense cap referència als motius d'aquesta. Per tant, cada cap de departament ha d'argumentar i motivar la renúncia com cregui més adient. Com annex proposam un model de renúncia.
3. QUAN ÉS EFECTIVA LA RENÚNCIA?
La renúncia al càrrec de cap de departament no es fa efectiva fins que no és acceptada pel director. Fins a aquest moment, el cap de departament ho continua essent a tots els efectes, tant pel que fa als dret com a les obligacions (Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010 per la qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears).
Per tant, és important tenir al dia tota la documentació necessària que pugui acreditar que s'estan complint les tasques i funcions del cap de departament (actes de les reunions, etc.).
4. PODEN PRESENTAR LA RENÚNCIA AL CÀRREC ELS CAPS DE DEPARTAMENT INTERINS?
No hi ha cap diferència amb el professorat definitiu en aquest sentit: els caps de departament interins tenen dret a presentar renúncia motivada, que es fa efectiva en ser acceptada pel director del centre.
De cara a una possible baremació de mèrits només computaria el període de temps que s’ha ocupat el càrrec (és a dir, fins al dia que s’accepta la renúncia).
5. LES DIMISSIONS DEL CÀRREC DE CAP DE DEPARTAMENT PODEN TENIR CONSEQÜÈNCIES NEGATIVES PER QUI LA PRESENTA?
La renúncia d’un cap de departament, com la d’un director, està prevista per la normativa vigent. Per tant, mai no pot ésser constitutiva d’una infracció o d’un incompliment, ni tenir conseqüències negatives per qui la presenta.
Les amenaces d’actuació o de sanció en aquest sentit pretenen atemorir per aconseguir que els que ja han dimitit reconsiderin la seva postura, i evitar noves dimissions.
Des de l'Assemblea de Docents denunciarem tota amenaça o coacció que es produeixi per part de la Conselleria d'Educació arrel de qualsevol d'aquestes dimissions.
Si la Conselleria d'Educació actuàs per la via sancionadora i sense cobertura normativa (com seria el cas), des de l'Assemblea de Docents ho denunciarem públicament i ens plantejaríem presentar accions penals a través del nostre gabinet jurídic.
Més recent Anterior

Formulari de contacte