COMUNICAT IES FRANCESC DE BORJA MOLL DEL CLAUSTRE DE 'BENVINGUDA' AL NOU EQUIP DIRECTIU INCOMPLET DE JUAN JOSÉ REY

Amb data 01/07/14, a l’IES Francesc de Borja Moll, i a petició pròpia dels seus membres, hem reunit el claustre amb motiu del nomenament del Sr.Juan José Rey com a director .

Els membres d’aquest claustre volem expressar el rebuig a aquest nomenament per l’opacitat i poca transparència de tot el procés que s’ha duit a terme per aquesta designació, i d’entre els diferent motius volem destacar els seguents punts:


A data d’avui encara no coneixem els membres de l’equip directiu amb que compta Juan José Rey. Cal recordar que l’encara candidat tenia de termini fins a dia 20 de Juny per presentar-lo de manera oficial, i no ens consta que aixi es fes. Si que ens consta que amb posterioritat a aquesta data el candidat ha seguit, i no sabem si encara seguéix, cercant membres per formar-lo, la qual cosa suposa una manisfesta irregularitat en un acte administratiu que hauria de ser justificat per l’administració educativa fins a les darreres consequències.

En el cas de comptar amb equip directiu en temps i forma, i que així es pogués demostrar, aquest claustre desconeix i ha desconegut al llarg de tot el procés de selecció, quins criteris objectius i clars té el Sr. Rey a l’hora de triar-los, i per tant la seva adequació i conveniència per a aquest centre.

Que l’estratègia de fets consumats, a l’empar d’una norma, el reglament de la qual creim que no s’ha aplicat de manera regular, no justifica un nomenament de tot un equip extern, ni per l’excepcionalitat de les circumstàncies del centre, ni per la millora que aquesta decisió pugui suposar pel seu funcionament.

Que hi ha un equip directiu que si que té experiència, que coneixem des del el primer dia a tots i cada un dels seus membres, que han presentat les seves propostes de manera oberta, clara i transparent, cercant el consens, el diàleg i el treball en equip per treure endavant la seva tasca, i que son totalment compatibles en l’exercici de la docència de les especialitats i famílies professionals que s’imparteixen al Francesc de Borja Moll.

Volem manifestar doncs el nostre rebuig a aquest nomenament. Tot i així, i al marge de consideracions personals cap al el candidat nomenat, creim que ha de ser plenament conscient d’aquest rebuig i conflictivitat que genera la seva decisio, i que per tant, haura d’afrontar com a responsable d’aquesta situació provocada.

El claustre demana les explicacions i aclariments pertinents, i en el cas de que no es pugui resoldre, seguirán totes totes les vies per tal de reclamar un acte administratiu que pensam es irregular i clarament perjudicial a tots els membres de la comunitat educativa de l’IES Francesc de Borja Moll. Per aquest motiu seguim esperant el nomenament de l’equip directiu legitim presentat pel Sr. Aquilino Martínez.

Amb data 01/07/14 al centre IES Francesc de Borja Moll, i una vegada finalitzat el claustre extraordinari amb motiu del nomenament del Sr. Juan José Rey els membres de l’esmentat claustre volen comunicar.

A dia d’avui, després d’acabat el termini dia 20 de Juny, l’equip directiu segueix incomplet, tal i com es va denunciar. Només aquesta situació ja suposaria el nomenament immediat de l’equip directiu del propi centre.

Enfront de les acusacions d’irregularitats comeses en el procés de selecció, el nou director no ha pogut resoldre els dubtes que aquest presenta i, per tant, el claustre seguirà les accions per recórrer aquesta designació. El director nomenat assumeix que això es pot produir, i tot i així pretén legitimar-se com a director amb el pas del temps malgrat tenir la immensa majoria del claustre en contra del seu projecte.

Pel que fa als motius pels quals justifica la seva insistència en continuar amb un procés tan qüestionat, solament repeteix que legalment té dret i que la llei li ho permet, i que el claustre no forma part d’aquest procediment.

D’altra banda només al·lega motius personals quan se li demana que exposi davant del claustre les seves raons. En aquest sentit ha fet referència ,en primer lloc, a la proximitat del centre al seu domicili i ,després, ha manifestat que ho considera un repte personal, obviant novament l’opinió i el sentiment de tot el claustre.

Pel que fa al projecte es fa palès el total desconeixement de la realitat del centre i del seu entorn. Això es fa evident quan en el seu projecte no fa cap menció a l’atenció a la diversitat, tot i que en aquest centre aquesta és un qüestió cabdal, i tampoc ha sabut defensar davant del claustre cap proposta al respecte. De la mateixa manera tampoc ha pogut concretar res en referència als cicles formatius.
Més recent Anterior

Formulari de contacte