ELS CLAUSTRES AQUEST MES DE JULIOL S'HAN DE CONVOCAR MITJANÇANT CARTA O TELEFONADA PARTICULAR I SE N'HA DE CERTIFICAR LA RECEPCIÓ. SI NO, SERAN IMPUGNATS


Les sessions de claustre s'han de convocar amb una antelació de 48 hores i s'ha de certificar que cada professor ha rebut la informació, que ha de ser preferentment mitjançant carta. Si no, els claustres seran impugnats. Alhora, els centres -la setmana passada el CEIP Melcior Simonet i Rosselló o el CEIP Miquel Costa i Llobera de Pollença- reiteren els arguments pedagògics per no voler aprovar el TIL: dificultats d'aprenentatge dels alumnes, pocs recursos, alteració d'activitats del centre... 

Vegeu el document "Com es regulen els claustres el mes de juliol".

El Govern pressiona els docents perquè aprovin el PTIL amb l'amenaça d'anar convocant claustres durant tot el mes fins que s'aprovi. Aquesta pressió i coacció sistemàtica ja ha tengut fruits a Eivissa, en què un 70% dels docents provenen d'altres indrets -Mallorca i València preferentment-. Tot i amb això, són 130 els claustres que s'han negat a aprovar un projecte lingüístic que és considerat molt negatiu per l'aprenentatge dels alumnes i, per tant, antipedagògic.
Per això, des de l'Assemblea es vol comunicar als docents quins són els seus drets i quin és el marc legal a l'hora de convocar claustres durant el mes de juliol. Principalment, s'ha de dir que s'ha de tenir constància per part de la direcció del centre que el docent ha rebut la convocatòria en temps i forma:

La convocatòria de claustre s’ha de realitzar per escrit i s’ha de comunicar de forma que quedi constància de la seva recepció per part dels convocats (telefonada particular, correu certificat).

A la convocatòria hi han de figurar:

- Data, lloc i hora de la reunió

- Ordre del dia

- Segell de registre de sortida del centre, datat i numerat

- Tipus de sessió (ordinària o extraordinària)

- Signatura del secretari i vist-i-plau del director

Si la convocatòria no reuneix els requisits formals legalment establerts, la reunió esdevé nul·la i els acords presos queden invalidats i poden ser impugnats.

Les sessions extraordinàries (com les que es puguin celebrar el mes de juliol) s’han de convocar amb un mínim de 48 hores d’antelació. L'ordre del dia ha d’indicar clarament si s’ha d’adoptar cap acord o es tracta simplement de comunicacions o informacions.

Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents
Més recent Anterior

Formulari de contacte