CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET, DE SANTA MARIA, CRITICA QUE ES VULGUI APROVAR EL TIL SENSE HAVER-NE AVALUAT L'APLICACIÓ AQUEST PRIMER ANY


Cal remarcar que l'oposició per causes pedagògiques de primer ordre per tombar el projecte TIL s'han anat reiterant. Un cas a tenir en compte és el Ceip Melcior Rosselló i Simonet, de Santa Maria, que en claustre critica el fet que es vulgui aprovar el PTIL per al proper curs sense haver fet una avaluació de l'aplicació d'aquest projecte lingüístic, la qual cosa és, de per si, absolutament antipedagògica. A més, la crítica, també fa incidència especial a les dificultats i alentiment d'aprenentatge de les competències bàsiques. 

Aquests aspectes es veuen detallats així:

-Pèrdua de suports en les àrees instrumentals.

-Pèrdua d'activitats incloses en el PEC, com ara informàtica i treball a l'hort.

-En les àrees de coneixement del medi s'ha passat d'una metodologia constructivista a una metodologia basada en la transmissió oral de coneixements, reduint significativament la participació dels alumnes.

-El nivell d'anglès de l' alumnat no permet entendre les explicacions dels continguts de l'àrea de medi.

-Dificultats significatives a l'hora d'avaluar les àrees en les que la llengua emprada era l'anglès.

-Per la manca de mestres qualificats per impartir matèries en anglès, s'han reduït les sessions de desdoblaments.

-Dificultats importants a l'hora d'avaluar.

-La responsabilitat en l'aplicació d'una part del projecte ha recaigut damunt els especialistes d'anglès produint sobrecàrrega i tensions al llarg de tot el curs.

-Dificultats per preparar les classes.

-Molts entrebancs per a cobrir les necessitats educatives especials per la pèrdua d'hores de suport.

-El procés d'aprenentatge de la lectoescriptura s'ha vist afectat per la introducció d'una nova llengua estrangera que fins llavors es treballava a nivell oral.

-Problemes en les aplicacions metodològiques reduint qualitativa i quantitativament l'adquisició de continguts, de coneixements per part dels alumnes.

-La implantació de la llengua anglesa en altres àrees diferents ha suposat una font d'angoixa per a molts alumnes.

-Dificultats per a construir un coneixement significatiu quan no es compte amb els coneixements previs necessaris amb els conseqüents estats d'angoixa que ha produït en alguns alumnes aquesta situació.

-Molts alumnes i famílies han hagut d'optar per les classes particulars d'anglès fora del centre per a afrontar aquest repte.

-Els alumnes amb dificultats d'aprenentatge i amb adaptacions curriculars han tingut importants dificultats per assolir els objectius mínims.

Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents
Més recent Anterior

Formulari de contacte