L'Assemblea de Docents denuncia l'exsecretari autonòmic Guillem Estarellas per exercir el càrrec amb incompatibilitats

L'Assemblea de Docents denuncia que l'exsecretari autonòmic, Guillem Estarellas, va compatibilitzar de forma irregular els alts càrrecs al Govern Bauzà amb el deganat i la vocalia al Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears. I recorda que Estarellas és una de les figures més negatives i fosques en aquest conflicte educatiu, al qual es responsabilitza de bona part de la tensió insòlita que viu la comunitat educativa amb el Govern Bauzá

L'Assemblea de Docents considera molt necessari treballar per evitar que personatges tan foscos i d'infausta memòria com l'exsecretai autonòmic d'Educació, Guillem Estarellas, puguin tornar a ocupar càrrecs de tanta responsabilitat. No es pot tornar a permetre una gestió tan irresponsable, despòtica, caòtica i malaltissa de llocs tan importants com la Conselleria d'Educació i Cultura. I s'ha d'acabar amb la corrupció que es viu portes endins de la Conselleria d'Educació, que encara perduren amb casos com el de 'l'interí de Lloseta'.

Estarellas és el gran artífex del 'règim de terror' que pretenia imposar el règim Bauzá a les escoles. Estarellas és el responsable dels expedients injustos als directors de Maó; i del caòtic TIL; de l'intent de depuració del cos d'Inspecció; l'home que 'va fer net' dins la Conselleria d'Educació, on va establir un règim de veritable terror. A més, va empènyer altres altres càrrecs de la Conselleria a cometre irregularitats, com la instrucció dels expedients a Jaume March, director de l'IES Marratxí; o de l'ordre d'imposició massiva del TIL, que va fer signar a la directora general, Isabel Cerdà. L'home que va instrumentalitzar l'extrema dreta i gonella contra els docents.

Ara, a més, volem posar de relleu, perquè consti, que Guillem Estarellas va cometre incompatibilitat en l'exercici del càrrec de secretari autonòmic d'Educació i alhora ostentar la vocalia a un col·legi professional.


En què consisteix la incompatibilitat de Guillem Estarellas?

El 14 de febrer de 2011 fou elegit Degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears. En aquells moments ocupava el càrrec de Director General de Planificació de la Conselleria d'Educació. I d'ençà del 29 d'octubre de 2012, com a vocal.

Per tant, es constata que el Sr. Estarellas Valls va exercir simultàniament tots dos càrrecs, el de secretari autonòmic d'Educació, Cultura i Universitats i el de vocal en la Junta de Govern del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, durant un any i cinc mesos (3/5/13 – 1/10/14).

Les conseqüències de la declaració són les previstes a l'article 17 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, segons el qual “aquells que haguessin estat objecte de declaració i de publicació d'incompliment d'aquesta Llei, no podran ser nomenats per ocupar càrrecs o llocs de treball, dels relacionats en l'article 2, per un període d'entre dos i sis anys si l'incompliment fos qualificat com a infracció molt greu o, de fins a dos anys si ho fos com a infracció greu”.


Què diu la llei? La Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres el Govern i alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa en el seu article 5, sota rúbrica de “Incompatibilitats”, el següent:

“1.- En aplicació directa dels principis generals establerts en l’article 3 d'aquesta Llei, els titulars dels càrrecs i llocs de treball a què es refereix l'article 2 no podran exercir, en consonància amb les normes comunes recollides en l'article 4.1, ni per si ni mitjançant substitució o apoderament, cap altra activitat o funció professional, mercantil, industrial o laboral, pública o privada, per compte propi o aliè, que sigui retribuïda mitjançant sou, aranzel, honoraris, comissió, compensació o de qualsevol altra manera, tret les autoritzades expressament en aquest títol de la Llei.

Així mateix, el personal al qual es refereix aquest article no podrà compatibilitzar el seu càrrec o lloc de treball amb la condició de representant electe en col·legis professionals, cambres o entitats que tinguin atribuïdes funcions públiques o hi coadjuvin.”

Veure denuncia al Consell del Govern
Veure denuncia al Conseller d'Administracions Públiques

Més recent Anterior

Formulari de contacte