COMENÇA EL PROCÉS DE MATRICULACIÓ... I D’ELECCIÓ DE LLENGUA

 La setmana que ve, entre el 24 i el 28 de juny, s’obre el termini de matriculació per a Infantil i Primària. És dins aquest context que la Conselleria ha ordenat als centres d’Infantil que s’oferesqui a les famílies la possibilitat de triar la llengua del primer ensenyament i, per això s’ha habilitat una casella específica al full de 4t d’EI (3 anys).

La forma d’arbitrar l’elecció de llengua està regulada per l’Ordre del 13 de setembre de 2004. Segurament és un bon moment -tant per als professionals com per a les famílies- de revisar el contingut concret d’aquesta regulació: 

CONCEPTES CLAU
- No té res a veure amb el Pla Pilot 
- No és un ordenament voluntari, sinó prescriptiu per a tots els centres 
- Afecta la lengua del primer ensenyament 
- La tria s’ha de fer a Infantil (primera matrícula) 
- S’ha de garantir sempre el mínim del 50% en català 
- Representa entre 6 i 16 hores setmanals 
- Els alumnes no s’han de veure afectats quant a les oportunitats de consecució dels objectius educatius del currículum propi de l’etapa
- Es prohibeix expressament la segregació d’alumnes 
- No hi ha dotació extra
- El centre hi ha de fer front en recursos propis.  

PRINCIPALS ARTICLES: 
 
Ordre de 13 de setembre de 2004, per la qual es regula el dret dels pares, les mares o tutors legals, a elegir la llengua del primer ensenyament dels alumnes dels centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears 
 
Article 1 Els pares, mares o tutors legals que vulguin fer efectiu el dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana o la castellana (Article 18 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril) hauran de fer-ne la sol·licitud per escrit, en el moment que es realitza la matrícula per primera vegada a l’educació infantil o, excepcionalment, al primer cicle de l’educació primària, sempre que no s’hagi matriculat abans a l’educació infantil, en un centre educatiu de la xarxa de centres docents sostinguts amb fons públics, per incorporar-se al sistema educatiu de les Illes Balears. 
 
Article 3 Els centres docents que rebin sol·licituds perquè alumnes puguin iniciar el tram educatiu corresponent al primer ensenyament amb una llengua distinta a la prevista en el seu projecte lingüístic, la catalana o la castellana, i que en conseqüència, així ho estiguin aplicant, hauran de tenir en compte les pautes següents: 
[...] 
c) Els centres hauran de preveure l’adopció de mesures d’atenció específiques per a aquests alumnes. D’acord amb el nombre de sol·licituds, l’autonomia pedagògica i les disponibilitats del centre, aquestes mesures consistiran en: 
–Atenció de suport individual, per part d’un mestre, preferentment del mateix cicle. 
–Adaptació pedagògica grupal, dins el mateix cicle, a càrrec d’un mestre de suport. 
–D’altres que el centre pugui considerar més adequades a les pròpies necessitats. Això no obstant, l’Administració educativa podrà autoritzar, amb caràcter excepcional, altres mesures organitzatives que consideri adients per poder fer efectiva la normativa vigent. 
 
d) En relació amb l’apartat anterior, l’atenció docent específica serà d’un mínim de sis hores setmanals i un màxim de setze, de l’horari setmanal dels alumnes de referència. En tot cas, sempre s’haurà de respectar l’aplicació del Decret 92/1997, quant a l’ús del mínim del 50% de català com a llengua d’ensenyament i comunicació. 
 
f) Els alumnes que rebin aquestes mesures no podran ser segregats per motiu de llengua, i es mantindran inserits en el grup-classe de referència. Així mateix, no s’han de veure afectats quant a les oportunitats de consecució dels objectius educatius del currículum propi de l’etapa. 
 
g) Sobretot dins l’educació infantil, aquestes actuacions, a part d’alguna excepció, es desenvoluparan dins l’aula, amb més d’un professional docent i vendran ordenades de menor a major atenció: material didàctic adaptat, suport docent progressiu i temporal, activitats comunes amb la llengua vehicular del grup-classe, entre d’altres. 

TEXT COMPLET

Més recent Anterior

Formulari de contacte