La Llei de Símbols convida a la imaginació

Aquest 20 de gener ha entrat en vigor la Llei de símbols, una nova disposició del Govern que atempta contra la llibertat, autonomia i autoregulació dels centres educatius. La nova llei, una de les coses que sembla impulsar és una nova mordassa als docents. I, de forma especial, aturar l'exhibició de les senyeres en qualsevol format. Fins aleshores d'ara, aquesta Llei de símbols ha estat rebuda amb moltes senyeres i llaços.

Per això, l'entrada en vigor d'aquesta llei la prenem com una oportunitat per demostrar que als centres educatius, si hi ha qualque cosa, és molta imaginació.

No obstant això, també volem posar en coneixement de la gent quin és el contingut d'aquesta llei:

QUÈ DIU LA LLEI DE SÍMBOLS?

La Llei 9/2013 regula l'ús dels símbols institucionals i detalla quins es poden utilitzar en els edificis que alberguen serveis públics de les Illes Balears, entre d'altres, la bandera de la Unió Europea, la bandera Espanyola, la bandera i l'escut de la comunitat autònoma, les pròpies de cada illa i les acordades per les corporacions locals.

L'entrada en vigor d'aquesta llei, el 20 de gener del 2014, obliga a retirar els símbols no autoritzats. Per exhibir qualsevol símbol que no sigui oficialment reconegut per la llei, serà necessària l'autorització de la conselleria corresponent –en el cas del centres escolars, la Conselleria d’Educació. Això deixa en mans de l'autoritat administrativa la utilització de qualsevol altre símbol possible, i imposa l’autorització prèvia, cosa que atempta clarament contra la Constitució i la llibertat d'expressió, tal com ja va advertir en el seu moment el Consell Consultiu.

El responsable d'adoptar les mesures adequades pel cessament de l'ús no permès de símbols és, en el nostre cas, el director del centre educatiu, i la potestat sancionadora correspon a la Conselleria d'Educació. Constitueix una infracció molt greu utilitzar o col·locar símbols no permesos o no autoritzats per aquesta llei, i són objectes de multes de fins a 10.000 €. A més, si el que comet la infracció és funcionari de l'Administració pública, se li aplicarà el règim disciplinari que regula la Llei de la funció pública 3/2007 de 27 de març i el decret 45/1995 de 4 de maig.

Els municipis d'Inca, Manacor, Costitx, Algaida i Valldemossa han tengut la iniciativa de declarar la senyera de les quatre barres símbol local, atès l’arrelament centenari d’aquest símbols a les nostres illes. Amb aquesta iniciativa, els consistoris pretenen salvar les llaçades en defensa de la llengua catalana, que pengen en les escoles dels seus pobles.

Segons l’article 2.b de la Llei de símbols (que es refereix a declaracions oficials d’interès local) els edificis públics d’aquests municipis encara podrien lluir els llaços en defensa de la llengua pròpia.

La llei que ha entrat en vigor no fa cap referència a altres aspectes com la indumentària, els símbols que les persones vulguin exhibir, les pancartes, les cançons, les camisetes, les fotografies, etc.


QUÈ DIU L'ESBORRANY DEL DECRET QUE REGULA L'ÚS DE SÍMBOLS INSTITUCIONALS?

Dia 18 de gener el Govern publica l'esborranydel decret, dos dies abans de l'entrada en vigor de la Llei de símbols. Aquest decret no entrarà en vigor fins que es compleixi el període d'al·legacions i passi pel Consell Consultiu.

Segons aquest decret s'entén com a símbol “qualsevol representació sensorialment perceptible d'una realitat”. Curiosament s’hi inclouen les manifestacions sonores i qualsevol manifestació sigui quin sigui el suport o naturalesa. És a dir, absolutament qualsevol mural, cartell, cançó, vídeo...

L'esborrany estableix el procediment per sol·licitar l'autorització de símbols; per exhibir qualsevol símbol no contemplat a la llei s'ha de demanar prèviament permís al director general competent, descrivint detalladament el símbol en qüestió, el motiu pel qual es vol exhibir i el termini d'exhibició. A part, s'ha d'acompanyar d'una memòria o un estudi tècnic. El director general prendrà la decisió final i podrà demanar un informe a una comissió que es crearà a tal efecte.

No s'autoritzaran, en cap cas, els símbols representatius d'altres territoris o que es puguin confondre amb ells, com per exemple la senyera, la bandera del Japó o l’escut d’Aranjuez; els que incitin a la violència; els que deteriorin o embrutin els immobles públics; i els que siguin de difícil extracció; símbols representatius de partits polítics, sindicats o entitats privades.

D'altra banda, per exhibir qualsevol símbol que no sigui oficialment reconegut per la llei, serà necessària l'autorització del Consell de Govern, que determinarà si és d'interès local o no. El decret suposaria l'eliminació de l'autonomia dels municipis per aprovar els símbols d'interès local, amb la qual cosa les iniciatives de declarar la senyera com a símbol local quedarien sense efecte.

Aquest decret es pot al·legar només fins dia 27 de gener, encara que normalment els decrets tenen un termini d’exposició de 15 dies.
Més recent Anterior

Formulari de contacte