DESXIFREM LA LOMCE (VIII) LA FP

La FP a la LOMCE

Ja hem comentat en entregues anteriors que l’accés a la FP s’ha de preveure a 3r d’ESO, on ja una assignatura (les matemàtiques) té dues versions segons l’alumne vulgui (o prevegi voler, més exactament) optar a quart curs per l’opció orientada a batxillerat o l’orientada a FP. Aquesta decisió a quart curs implica més assignatures diferenciades.

A l’apartat 32 de la LOMCE hi llegim

Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación Profesional que conducen a su obtención serán los siguientes:

a) Ciclos de Formación Profesional Básica.

b) Ciclos formativos de grado medio.

c) Ciclos formativos de grado superior.


La FP Bàsica s’interpreta, superficialment, com allò que ve a substituir els cursos de PQPI. Però hi ha més d’una diferència, i no de poca importància. Els Programes de qualificació professional inicial (PQPI) quedaven integrats, a la LOE, a l’apartat d’Educació Secundària Obligatòria, i es contemplava com una via alternativa per a l’obtenció del títol d’ESO a través d’uns mòduls voluntaris, i en qualsevol cas facilitava (per exemple amb l’exempció d’alguns mòduls en la prova d’accés) l’accés a la FP de grau mitjà.

En canvi la FP Bàsica dóna accés directe a la FP de Grau Mitjà però no té cap via de comunicació amb el Batxillerat ni amb la titulació d’ESO.

Una altra diferència important el l sistema d’accés, és que, si la LOE exigia el Títol de Batxillerat per a accedir als Cicles de Grau Superior, la LOMCE hi dóna accés directe amb el Títol de Tècnic (és a dir, de Grau Mitjà); també és interessant observar que en acabr el Batxillerat, l’accés a la Universitat exigeix l’obtrenció del Títol, i per tant haver aprovat la “revàlida”. Però per a accedir a un Cicle de Grau Superior no és necessària la superació de la revàlida.

Trobam, però, una aparent contradicció en el tema de l’accés a grau superior, ja que a l’apartat trenta-quatre hi trobam:

3. El acceso a ciclos formativos de grado superior requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Estar en posesión del título de Bachiller, de un título universitario, o de un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional, o de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato, o haber superado una prueba de acceso, de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno, y tener 19 años cumplidos en el año de realización de dicha prueba.

És a dir, que l’accés és directe (atenció a la conjunció disjuntiva “o”: n’hi ha prou amb satisfer UNA de les condicions!); però, per a la nostra confusió, a l’apartat trenta-vuit hi llegim:

2. Los alumnos y alumnas que superen los ciclos formativos de grado medio de la Formación Profesional recibirán el título de Técnico de la correspondiente profesión. El título de Técnico permitirá el acceso, previa superación de un procedimiento de admisión, a los ciclos formativos de grado superior de la Formación Profesional del sistema educativo.

Cosa que sembla significar que l’accés NO és directe.


Suposem que la interpretació més favorable a l’alumne (la que posa menys obstacles) sigui la que preval:

No serem nosaltres que demanem que es posin traves en un dels pocs passos acadèmics on la LOMCE no n’hi posa, però no deixa de ser sorprenent la diferència entre els obstacles que s’interposen al camí cap a la Universitat i la simplificació que la LOMCE, en comparació amb la LOE, suposa en els itineraris de la FP. En el context de la LOMCE, això ens sembla, més que una estratègia d’incrementar la igualtat d’oportunitats, una devaluació de la FP. La LOE exigia, per a estudiar un Cicle de Grau Mitjà, el títol de ESO o una prova d’accés ara és suficient haver obtingut el títol de FP Bàsica; per a accedir al Gtrau Superior s’exigia exactament el mateix títol que per a accedir a la Universitat. La LOMCE considera que és suficient un Títol de Tècnic (Grau mitjà). És a dir, un alumne pot accedir a Cicles de Grau Superior (que és ensenyament superior, no ho oblidem) sense haver obtingut mai ni tan sols el títol de l’ESO, per la via FP Bàsica – Grau Mitjà – Grau Superior. Si finalment aquest alumne assoleix els objectius perquè l’esforç personal li permet arribar al nivell exigit, benvinguda sigui la via que li ho ha facilitat; en general, això implicarà un sobreesforç que podria entendre’s com una oferta d’expectatives enganyoses per a l’alumne, però amb una bona orientació acadèmica aquest escull es pot superar. Emperò, si les competències associades a la FP de Grau Superior s’han de modificar per posar-les en consonància amb el nivell mínim d’accés, és clar que això representa una devaluació de la FP superior.


Aquesta circumstància té conseqüències a l’hora d’accedir a estudis universitaris: La LOE preveu l’accés directe de l’alumnat amb el Títol de Tècnic Superior, als estudis Universitaris de Grau. La LOMCE, per contra, permet aquest accés (vegeu l’apartat trenta-vuit, 3) només “previa superación de un procedimiento de admisión”, que ja veurem com s’estructura…

A més de totes aquestes consideracions, un comentari més a fons sobre la FP bàsica, que ja aquest curs 2014-2015 s’ha regit per la LOMCE, el podreu trobar en els enllaços que citam tot seguit.

L'Assemblea de Docents i la Plataforma Crida presentaren dia 22 de desembre en una roda de premsa feta a l'IES Politècnic la investigació que havien duit a terme sobre les implicacions de la posada en marxa de la FP bàsica com també la realitat de com es viu l’inici d'aquesta oferta als centres educatius, mitjançant una enquesta que havien respost el 70% dels centres educatius. Les principals conclusions són que no hi ha recursos econòmics, ni materials ni humans per dur-la a terme. I, a més, una manca absoluta de planificació. És important destacar que aquesta oferta forma part del desplegament de la LOMCE, que compta amb el rebuig generalitzat d'experts i docents. Trobareu la notícia de la roda de premsa a

http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2014/12/la-fp-basica-una-oferta-educativa.html

i el dossier que presentaren a 

https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFM1A3aG1JMi1ZcWs/view


Aquesta darrera entrega de “Dexifrem la LOMCE” és immerescudament més breu que les altres, precisament perquè la FP hi figura de forma molt més genèrica i esquemàtica que l’ESO o el Batxillerat, en què es concreten, com hem vist, fins i tot les distribucions d’assignatures. El desenvolupament de l’oferta d’FP serà complex i haurem d’anar veient com s’implementa l’esperit de la LOMCE en tota la diversitat de nivells, famílies professionals i mòduls; la relació amb el mercat laboral, les vies d’accés a la Universitat, etc., són elements que s’hauran d’anar definint i valorant mentre s’apliqui aquesta llei, que esperem no s’allargui molt en el temps.
Més recent Anterior

Formulari de contacte