divendres, 27 de maig del 2016

La Conselleria programa ràtios fora de la llei per al curs vinent

Fa paper banyat allò signat amb alguns sindicats a l'acord March

Des de la coordinació de l'Assemblea de Docents s'ha detectat que la Conselleria d'Educació fa comptes de mantenir ràtios il·legals a un bon nombre de centres educatius durant el curs vinent.

Tot i que a finals d'aquest curs caduca la vigència de l'excepcional augment del 20% de la ràtio a cada grup classe, justificada en els decrets de mesures urgents de la legislatura anterior, la Conselleria, en la planificació que està fent per al curs vinent, està tornant a atorgar grups a les nostres escoles i instituts per damunt del que marca la legislació estatal. Si allò legal pel curs 2016-2017 són grups màxims de 25 alumnes a infantil i primària, 30 a ESO i FP i 35 a batxillerat, des de les escoles i instituts ens està arribant que la Conselleria ja programa mantenir agrupaments que ara mateix estan per damunt d'aquestes ràtios per a l'any vinent. I no es tracta d'un cas o dos, sinó de quelcom bastant estès a molts de centres.

Un ús pervers de l'excepció
La LOMCE permet un augment del 10% de l'alumnat a cada grup fora del període ordinari de matrícula en casos d'incorporació tardana o d'escolarització extraordinària. Això no és aplicable als alumnes que ja són al nostre centre en el curs anterior ni a aquells que es matriculen per primera vegada dins del període ordinari de matrícula. Però la conselleria, d'amagat, està justificant les ràtios extralimitades i les aules massificades pel curs 2016-2017 amb aquest 10%.

D'aquesta manera, per exemple, un grup de 3r de primària que enguany té 26 alumnes, no es pot mantenir a 26 el curs vinent, atès que no estem davant de cap augment d'alumnat en període extraordinari.


Ara mateix no feim comptes fer públiques les dades que ens estan arribant ni volem entrar en una guerra de xifres amb la Conselleria d'Educació. Amb aquest comunicat volem recordar tant a l'administració com a les famílies i els nostres companys i companyes de feina que pel curs vinent, s'ha de tornar a les ràtios màximes anteriors a les polítiques de retallades en educació que són les que hem esmentat amb anterioritat. Aquesta és una altra passa més que necessària en la dignificació del nostre sistema educatiu.

Així les coses, l'encarregada de què això s'acompleixi és la Conselleria d'Educació, que és la responsable d'organitzar el sistema en conseqüència amb el que dicta llei, fent que al final del període de matrícula ordinari cap grup no superi el nombre d'alumnes per classe establerts per la normativa vigent.

Una reivindicació no atesa
Ara que tant es xerra de la qualitat en l'educació, cal dir que la rebaixa del nombre d'alumnes per aula és un element fonamental per a la millora de l'atenció al nostre alumnat. Per això, aquest va ser un punt important en les passades negociacions relatives a la vaga indefinida de docents.

En aquell moment, la mateixa Conselleria d'Educació apuntava les ràtios de les quals ara nosaltres exigim el seu compliment com a compromís per al curs 2016-2017 en el seu acord March. Un acord que en menys d'un any pot passar a ser paper banyat, vistes les previsions organitzatives per al curs vinent.

Cal recordar que aquest acord va ser rebutjat en votació per una àmplia majoria dels i les docents que es van manifestar al respecte i en el seu moment per insuficient i, de fet, fou un dels punts que va separar el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents de la proposta d'acord va ser la insuficiència en la disminució de les ràtios i l'absència de la negociació d'un pla de xoc immediat.

Per acabar, des de la coordinadora de l'Assemblea de Docents volem recordar a companyes i companys que la nostra anàlisi està contrastada per assessors legals. Davant de la gravetat de les informacions que ens estan arribant, animam a docents i famílies a què qualsevol situació de vulneració de la normativa en matèria de ràtios siguieclamada i denunciada, doncs es tracta d'un atac al dret a l'educació del nostre alumnat i a les nostres condicions de feina.

dijous, 26 de maig del 2016

2 de juny, assemblea general a l'IES BInissalem


El proper 2 de juny a l'IES Binissalem a les 17:30 h es convoca assemblea general amb els següents punts de l'ordre del dia:

- Informació de la reunió amb el Conseller sobre el compromís del 30%

- Ràtios. Ens preocupa especialment aquest punt en el moment que coincideix amb el període de matriculació als centres educatius. No tots els centres compleixen amb les ràtios establertes per llei. El famós decret de mesures urgents que tant de mal ens ha fet, acaba aquest curs escolar i ara mateix s'estan matriculant alumnes per al curs vinent. Això vol dir, que hem de tornar a les ràtios legals (20 a 4t d'ed infantil, 25 a 5è, 6è d'infantil i primària, 30 ESO i 35 batxillerat). Des de la Coordinadora, un cop consultats els serveis jurídics, ja ens hem posat a fer feina per preparar una reacció en els casos que no compleixin la llei. Els propers dies us anirem enviant més informació. Mentres tant, qui millor que cada centre per tenir de primera mà les dades referents a la previsió per a l'any vinent? És per aquest motiu que vos animam a participar a l'assemblea. Feim una crida a tots els docents que teniu o tendreu classes massificades!
- Demanda interins. Arrel de les darreres sentències favorables al cobrament dels mesos d'estiu per part dels interins en altres comunitats autònomes, hem pensat que tenim més força per donar cobertura a aquest col·lectiu interposant una demanda judicial. Aquest, com no pot ser d'altra manera, és un punt que ha d'aprovar-se en assemblea. Si abans animàvem a participar als qui teniu classes massificades, també feim una crida especial al col·lectiu d'interins per participar de la decisió d'interposar o no la demanda.

- Col·legi Professional (1a recollida de signatures): Recordau que ens vàrem posar un primer termini fins a finals de maig per a la recollida de signatures per al col·legi professional. S'informarà del recompte de signatures que hagin arribat per correu ordinari a la vegada que es farà la primera recollida presencial dels fulls de signatures que s'entregaran a l'assemblea. Amb les dades de participació obtingudes, valorarem si podem iniciar el procés o si ens hem de donar més marge de temps per a la recollida. Vos animam a que si no ho heu fet, signeu per al Col·legi professional.
- Caixa de resistència: A petició de l'assemblea de l'IES Antoni Maura, escrit que es va compartir a tots els centres en el seu moment, ha quedat pendent decidir què fer amb la caixa de resistència. Aquest tema es tractà a la passada assemblea a l'IES Sureda i Blanes i s'aprovà que la Coordinadora fes un resum de les despeses previstes i que informàs sobre els projectes que es poden impulsar des de l'Assemblea de Docents. Així doncs, en breu s'informarà sobre els doblers que s'han de guardar per a tasques pendents i de les propostes que en fa la Coordinadora(Col·legi, jornades i demanda cobrament estiu interins, si és el cas). A la vegada que enviem aquesta documentació,també s'enviarà un formulari en el que cada contacte de centre l'emplenarà amb la decisió presa en l'assemblea del seu centre, elegint una de les dues possibilitats; mantenint la caixa per als projectes que es volen impulsar o liquidar-la.

Com veis serà una assemblea amb temes importants per tractar, vos animam a participar.

dimarts, 24 de maig del 2016

L'Assemblea de Docents veu amb preocupació el fet que el govern no pugui garantir el compliment del compromís d'increment del 30% de la inversió en educació per l'any 2016

L’Assemblea de Docents vol saber quants diners suposa l’increment del 0,4% de dèficit sobre el pressupost total de la CAIB, quants diners suposa per a educació i quins plans tenen per distribuir aquests diners.

L'Assemblea de Docents està preocupada i decebuda davant les dificultats pressupostàries que presenta el conseller per assolir aquest compromís (enllaç al document http://tinyurl.com/jv3eq7v). Els docents demanam claretat per conèixer els recursos reals que s'hi han destinat.

El conseller d’Educació, Martí March, només s'ha compromés a consultar les dades econòmiques a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i ens ha emplaçat a una propera reunió. En aquesta reunió s’especificarà quina era la situació pressupostària el passat 14 de desembre, moment d’adquirir el compromís, així com saber quines modificacions pressupostàries hi ha hagut des d’aquell moment, i com s’ha executat aquest increment.

En aquest sentit, l’Assemblea de Docents vol saber quants diners suposa l’increment del 0,4% de dèficit sobre el pressupost total de la CAIB, quants diners suposa per a Educació i quins plans tenen per distribuir aquests diners.

Recordam al Conseller que en el “Compromís d'increment de la inversió en educació per l'any 2016” s'especifica que totes les millores de finançament i l'ampliació de marges de despesa que es produeixin al llarg del 2016 revertiran prioritàriament en política educativa, concretament un 30% de l'increment anirà a reforçar els pressuposts educatius.

Atès que el Govern central ha doblat el límit de dèficit permès a les Comunitats Autònomes, entenem, i així ho hem expressat al Conseller, que aquest augment en el marge de despesa s'ha produït i per tant, ens obri una esperança de futur en la millora dels pressuposts educatius que podrien permetre disminuir el nombre d'alumnes per aula, augmentar els equips de suport i orientació i solucionar els problemes més urgents en infraestructures educatives; confiam que la conselleria també ho entengui així, i restam a l’espera de la propera reunió, per pendre les mesures oportunes per tal d’aconseguir que es compleixi el compromís adquirit.

Demanam al Govern que sigui conseqüent amb el compromís que va adquirir i que actui d'una forma clara i donant dades concretes. Entenem que és una responsabilitat del Govern complir amb els compromisos i també de l'Assemblea de Docents d'assegurar que els compeixin, ja que aquest compromís va permetre que en el darrer moment, els docents desconvoquessin en Assemblea General una vaga i una mobilització previstes per dia 15 de desembre del 2015.

diumenge, 22 de maig del 2016

Presentació de la Xarxa d’Escoles Públiques per a la Renovació Pedagògica de Mallorca

Aquesta xarxa neix de les inquietuds d'un petit grup de mestres, amb l'objectiu de donar una mica de llum al nou camí educatiu que s'ha iniciat i donar resposta als nous moviments educatius que s'estan desenvolupant a les illes Balears. Formen part d’aquesta xarxa els següents centres: EEI Els Molins (Sencelles), CEIP Son Juny (Sant Joan), CEIP Es Talaiot (s’Illot), CEIP Es Puig (Lloseta), CEIP Sant Miquel (Son Carrió) i CEIP Rosa dels Vents (Colònia de Sant Pere). Aquesta agrupació té com a màxim objectiu treballar en un model educatiu que es basi en una educació conscient i coherent. Per això és necessari que les escoles s’omplin de creativitat, d’entusiasme, de motivació, d’empatia, de cooperació, de pensaments crítics, de consciència, d’autodidactisme, d’autonomia, és a dir, de vida.

Seguint la línia d’escoles públiques innovadores referents a Catalunya i al País Basc, aquesta xarxa la formen escoles públiques o de titularitat municipal de Mallorca amb el compromís de formar contínuament el professorat.

Per poder atendre les necessitats dels infants és necessària una programació que s’adapta al dia a dia en base als processos maduratius de l’infant i la seva evolució. Tots els infants s’acosten als continguts quan estan preparats per fer-los i els necessiten. És per això que en confiar en el ritme d’aprenentatge de cada individu no hi ha una periodització estricta de la consecució dels objectius del currículum.

Els fonaments pedagògics d’aquesta xarxa són:
  • L’acompanyament de l’adult en el procés d’activitat dels infants es fa amb una mirada d’amor i respecte.
  • L’entorn dels infants condiciona el seu aprenentatge i, per tant, es vetlla perquè sigui ric, segur i relaxat i ja que les experiències d’aprenentatge en aquestes edats són globals, és a dir, impliquen totes les funcions de l’organisme, entenem que no poden ser sempre compartimentades en camps de coneixement.
Aquesta xarxa té com a màxim objectiu facilitar l’ambient, el material i l’acompanyament perquè cada infant es pugui desenvolupar de forma integral seguint el seu propi pla intern. D’aquesta manera l’infant pot desenvolupar l’esperit crític, autonomia personal i les habilitats socials, basar la tasca educativa en el respecte, el diàleg, la reflexió, la col·laboració i la solidaritat, crear lligams entre l’escola i la resta de la comunitat educativa i donar valor a la pròpia llibertat i la dels altres o fer valer la igualtat de drets i oportunitats entre les diferents persones.

Aquesta xarxa es compromet a ser una xarxa oberta a tota la comunitat educativa mantenint una línia metodològica que respecti les pautes de la filosofia viva i activa, formar contínuament el professorat, centres pilots i de referència en innovació educativa, fer assessorament entre iguals als centres en procés de canvi, rebre voluntaris i persones en pràctiques, així com documentar l’experiència, a fer un seguiment i una revisió constant del procés.

Per tal d’assolir aquests objectius, sol·liciten formació explícita en pedagogies actives a través dels centres de professorats i de Conselleria, volen aconseguir una plantilla estable de mestres formats en metodologies actives, aconseguir recursos econòmics per tal de dotar els espais dels materials necessaris per tal de poder dur a terme aquest ambiciós projecte, tenir facilitats en poder realitzar reformes arquitectòniques que sustenten aquest projecte d’innovació, donar-se a conèixer a la Universitat per establir-hi vincles i així com per poder rebre alumnat de pràctiques interessat en noves metodologies d’innovació, signar un conveni/acords amb Conselleria i amb les escoles que formen part de la xarxa per poder engegar aquest pla metodològic com un Pla pilot pioner a les Illes Balears i obrir les nostres portes a les persones interessades a realitzar una tasca com a voluntariats educatius i que sigui reconegut amb crèdits de formació.


Si voleu saber més al respecte, vos podeu posar en contacte amb mestres del CEIP Es Talaoit innovatalaiot@gmail.com

dimecres, 18 de maig del 2016

El president d'ADESMA desdiu els titulars de premsa que afirmen que els directors volen triar als professors interins

Des de dia 2 de maig podeu escoltar la secció de taula educativa als informatius de les 19h a Ona Mediterrània, cada quinze dies, tots els dilluns alterns.

En el programa de dilluns passat parlàrem, de la conferència sectorial d'educació a Madrid en la que 12 CCAA expressaren la seva negativa a fer revàlides de secundària i batxiller i 8 CCAA ( les governades pel PSOE) diuen que no faran proves LOMCE.
Què fa el Ministre Méndez de Vigo? Diu que les lleis no són un menú a la carta i amenaça amb els tribunals.
Sr. Ministre: " la imposició no és la manera, I aquí , a les Illes, ho sabem bé"

Per una altra banda, a L'Assemblea de docents volem parlar amb el Conseller Martí March del compromís d'incrementar el pressupost educatiu. Aquesta vegada, hem entregat una sol·licitud formal al registre de la Conselleria d'Educació.
Volem conèixer com pensen complir el compromís adquirit amb l'Assemblea el 15 de desembre de 2015 i quines són les repercussions que tendrà l'augment de marge de dèficit negociat a Madrid sobre l'increment dels pressupostos d'educació.

Finalment, comentam la notícia dimecres 11 de maig de DM. amb Titular : ELS DIRECTORS D'INSTITUT EXIGEIXEN PODER ELEGIR PART DEL PROFESSORAT. Segons DM , demanen un sistema per a què els centres es puguin "quedar" amb els interins que funcionin als seus projectes.
Per aclarir la notícia, na Jero Bonnín, entrevista en Llorenç Llop. President ADESMA.
En Llorenç deixa ben clar que ni ell ni cap director vol triar cap professor.

Escolta-ho: https://soundcloud.com/user-326307544/160516-ona-vespre-taula-educativa

dimecres, 11 de maig del 2016

La davallada de ràtios: una necessitat que reclama solucions efectives i urgents

La disminució d’alumnes per aula és una responsabilitat de la Conselleria que no pot suposar, en cap cas, un perjudici per als centres. Aquesta disminució de ràtios no es pot fer a costa de l'eliminació d'espais com tallers, aules de música, d'anglès, d'informàtica, o la biblioteca

Donades les informacions respecte a les ràtios que han arribat als nostres centres o que s'han publicat a la premsa els darrers dies, des de la Coordinadora de l'Assemblea de Docents ens veiem en la necessitat de fer alguns aclariments.

L'assumpte de la rebaixa de ràtios va ser un tema de desencontre en la passada negociació entre la Conselleria d'Educació i l'Assemblea de Docents ja que, els docents consideràrem insuficient la proposta. Tot i això, la Conselleria d’educació va arribar als següents compromisos amb els sindicats STEI i CCOO respecte a la rebaixa de ràtios amb la firma de l'acord marc pel curs 2016-2017

«Es rebaixaran les ràtios dels grups de 4t d’EI a 20 alumnes/grup per mitjà de: desdoblament de grups, dotació de +1 o mesures de planificació d’escolarització». Fins i tot, el text d'aquest compromís diu que «l’Administració Autonòmica actuarà sobre els grups que superin ràtios de 22 alumnes d’educació infantil en funció de la disponibilitat pressupostària i com a mesura de transició durant el curs 2016-2017.» i també menciona “Al curs 2017-2018 i 2018-2019 es garantirà progressivament aquesta rebaixa de ràtios als cursos de 5è i 6è d’EI”.

Però aquest compromís de la Conselleria no queda aquí. A la resta de cursos, les ràtios màximes quedarien de la següent manera: 25 alumnes a 5è i 6è d'educació infantil i a tota la primària, 30 alumnes a ESO i FP i 35 alumnes a batxillerat.

Aquestes ràtios, cal recordar-ho, són les que marca la LOMCE ben clarament i per tant no es poden sobrepassar. La mateixa llei contempla «un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados concertados de una misma área de escolarización, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales». Cal dir que aquest no és el cas dels grups que ja tenim escolaritzats i que superen les ràtios indicades. Volem insistir que aplicar el criteri del 10% d’increment a grups massificats que ja es troben dins les nostres escoles i instituts resulta del tot inadmissible. Per exemple, no es pot incrementar un grup que ja tengui 26 alumnes, amb l’argument de la incorporació tardana o l’escolarització extraordinària. I si insistim en aquest punt és perquè, ara mateix, s'està donant molt de ressò a la disminució de ràtios a 3 anys, però s’està obviant la necessària reducció de ràtios a tots els altres nivells.

I ara que ha arribat el moment d’implementar aquestes mesures, pareix que des de la Conselleria no estan posant tots els recursos necessaris i per això tornam a sentir parlar de «manca d'espais». L'acord march es va signar a finals de setembre de 2015 i el Govern va aprovar els pressuposts de 2016 el passat desembre. Tot i que ja els vàrem qualificar d'insuficients, no entenem que aquests pressuposts no comptin amb les partides necessàries per a una impecable aplicació de la disminució de ràtios acordada. A més, el 14 de desembre de 2015, els partits que donen suport al Govern van acordar que de les noves partides econòmiques que arribessin a la CAIB, el 30% es dedicaria a educació (essent la disminució de ràtios la primera finalitat d'aquells doblers). Aquest acord, recordem-ho, va ser àmpliament difós per part de la Conselleria d'Educació. La setmana passada, el ministre Montoro autoritzà l'arribada a Balears d’uns altres 257 milions d'euros més.

La disminució de ràtios és un element imprescindible per a la millora de la qualitat educativa. En aules massificades és impossible donar una atenció correcta al nostre alumnat o utilitzar metodologies actives. Després de les retallades que hem patit en els darrers cursos, aquesta disminució d'alumnes per aula no pot tenir les conseqüències negatives que suposa, per exemple, l'eliminació de tallers, aules de música, d'anglès, d'informàtica, o la biblioteca en els nostres centres. A més, ha d'anar lligada a un augment de tot el professorat i no només dels mestres tutors, amb un increment proporcional dels especialistes: +1, suports educatius, anglès, música, educació física, etc.

La manca d'espais als nostres centres és responsabilitat de l'administració autonòmica i fruit d’una manca de planificació d’infraestructures educatives que ja ve des de fa massa temps. Trobar solucions a aquest problema és responsabilitat seva. La disminució de ràtios, hauria de ser una bona notícia i s'està convertint en un tema polèmic perquè s'estan plantejant solucions que, moltes vegades, no es consulten amb el professorat afectat. És important que qualsevol decisió respecte a aquest assumpte tengui el suport dels claustres de professors i dels consells escolars.

L’intent de resoldre problemes d’aquesta magnitud amb solucions improvisades, com les que ara es plantegen, només és acceptable si hi ha un compromís ferm i una planificació seriosa d’habilitació de tantes aules com siguin necessàries a 4rt d’educació infantil, però també les que siguin necessàries per poder desdoblar qualsevol altre curs que sobrepassi les ràtios permeses. Mentrestant, i com està escrit a l’acord March, exigim que es doti amb un mestre +1 a totes les classes que superin aquestes ràtios.

La Conselleria no pot defugir les seves responsabilitats ni intentar traslladar-les als equips directius o als claustres. Ben al contrari, ha de ser qui exemplarment lideri tot aquest procés. Qualsevol altra cosa demostrarà que, en el seu moment, va mancar visió de futur, de perspectiva o que es va improvisar un acord per tapar la boca al professorat i als sindicats.

dimarts, 10 de maig del 2016

L'Assemblea de Docents demana al conseller d'educació una reunió per parlar del 30% de millora del pressupost educatiu

Els docents volem conèixer com pensen complir el compromís adquirit amb l'Assemblea de docents el 15 de desembre del 2015 i quines són les repercussions que tendrà l'augment de marge de dèficit negociat amb Madrid sobre l'increment de pressupostos d'Educació del 2016

Recordam al Govern, que a l'assemblea general celebrada dilluns 14 de desembre 2015 a l'IES Sineu, els docents varen votar suspendre la vaga i la concentració davant el Parlament prevista per a dimarts 15 gràcies a l'acord, aconseguit en el darrer minut, en què s’establia ben clar el compromís adquirit pels partits que donen suport al Govern (PSIB, MÉS i Podem) de destinar a educació un 30% de qualsevol millora que es produís en els pressupostos del 2016. Tot i la desconvocatòria acordada, els docents ja demanàrem al conseller March obrir un procés de negociació real sobre l'acord pressupostari petició que mai va ser atesa.

Atesa la informació que es va publicar dia 21 d’abril als mitjans de comunicació, segons la qual el govern de l'Estat ha duplicat el límit de dèficit permès a les comunitats autònomes, i ha passat del 0,3 al 0,7 --això vol dir que el Govern de les Illes Balears podrà gastar 100 milions que no figuren al pressupost de la CAIB per a 2016--, l'Assemblea de Docents va recordar al Govern el compromís d’increment dels pressuposts d’Educació. Davant el silenci de l’administració educativa, reiteram la nostra demanda, aquesta vegada de forma oficial, registrant una sol·licitud de reunió amb el conseller Martí March per conèixer quines són les previsions del Govern quant al compliment de l’acord parlamentari abans esmentat, i com afectarà aquest augment en el marge del dèficit, a l’increment dels pressuposts d’Educació del 2016.

En el mateix document que reflecteix el compromís adquirit pel Govern dia 14 de desembre de 2015, també queden ben delimitades les línies prioritàries d'actuació a l'hora d'aplicar aquest increment pressupostari.

Aquestes línies prioritàries són:
1. La baixada de ràtios, especialment a Infantil i a Primària.

2. L'increment del professorat d'atenció a la diversitat i orientació.

3. La millora de les infraestructures educatives.

4. L'avanç a 2016 d'alguna de les mesures de recuperació de les condicions sociolaborals del professorat previstes per als anys 2017 i 2018 segons l'Acord Marc signat dia 30 de setembre de 2015 entre el Govern i els sindicats STEI-i, CCOO i ANPE.

L'Assemblea de Docents espera que el Govern i els partits que li donen suport (PSIB, MÉS i Podem) compliran amb el seu compromís, i roman a l'espera que el conseller d'Educació convoqui els representants de l'Assemblea per parlar de com es concreta aquest increment del pressupost.

diumenge, 8 de maig del 2016

Signa pel col·legi professional de docents


Un col·legi professional és una eina de participació assembleària i democràtica dels treballadors amb capacitat de decisió. Ens possibilita intervenir en la regulació de funcions tan fonamentals com l'organització escolar, la planificació educativa, els currículums, l'accés a la funció docent, la formació del professorat o establir el nostre codi deontològic.

És imprescindible recollir un nombre significatiu de signatures per dur a la Conselleria de Presidència la proposta d'Iniciativa Legislativa i que el Parlament crei per llei el Col·legi de Docents. Ens hem d'organitzar per obtenir-ne les suficients.

Participa i col·labora emplenant aquests fulls. Els podeu anar guardant fins a la propera assemblea o enviar-los per correu ordinari a la següent adreça:
IES Binissalem
Andreu Pol "niuer", batlle s/n
07350 BINISSALEM

Per a més informació sobre la creació del Col·legi professional: https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFTm40TWVmeExiZGM/view?usp=sharing

TOTS SOM IMPRESCINDIBLES!

dissabte, 7 de maig del 2016

Un nou reconeixement a l'Assemblea de Docents

Les plataformes educatives Som Escola, Escola Valenciana, La Bressola i l’Assemblea de Docents de les Balears, guardonades en una Nit de les Revistes i la Premsa en català que reivindica l’educació i el seu compromís amb la llengua.

Des de l’Assemblea de Docents de les Illes Balears vàrem rebre amb molta satisfacció el guardó que la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals ens concedí, dimecres passat, juntament amb Som escola, Escola Valenciana i La Bressola. Aquest guardó és un reconeixement del compromís amb la llengua catalana de les escoles de les distintes parts del domini lingüístic.

Com a periodistes i editors que són, consideren el paper de l’educació com a “primera baula necessària i imprescindible per entendre, conèixer i fer-nos nostres les revistes i la premsa en català”, en paraules de Lluís Gendrau, vicepresident de la federació. Des del nostre punt de vista, podríem dir que el periodisme i l’educació, comparteixen la voluntat de ser despertadors de consciències, generadors de persones de pensament independent i crític, a més de ser vertebradors de la societat civil.

L’acte de lliurament d’aquest premi va ser dins el marc de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català on, a més dels premis a les millors publicacions en català, es concedeix un premi especial un a una persona i a una entitat, que enguany ha recaigut a les quatre plataformes que hem citat més amunt. L’assistència a l’acte i els parlaments del vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i de la presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, que ens entregà el guardó, donen una idea del pes que es dóna a aquests premis.

dimecres, 4 de maig del 2016

Documentació d'interès: manual laboral i administratiu

Al blog, dins l'apartat documents per descarregar, podeu trobar els manuals laboral i administratiu. Aquí els docents trobaran la informació necessària per poder exercir els seus drets i saber en cada moment en quin terreny, a nivell normatiu, es mouen per poder prendre decisions amb coneixement de causa.

https://drive.google.com/folderview?id=0B2QIlvh64MIFVWFuNG5jX2RDZG8&usp=sharing


dilluns, 2 de maig del 2016

Derogar la LOMCE ara

Fes la teva imatge demanant la derogació immediata de la LOMCE i participa del seu enfonsament

A la darrera Assemblea general, es va decidir fer una campanya comunicativa participativa contra les revàlides lomce que consistia, entre d'altres accions, en fer fotografies de centre donant suport al boicot. Una vegada publicada la resolució del Conseller d'Educació de 23 d'abril en la que es suspèn temporalment les proves de 3r i 6è de primària, pensam que és el moment d'anar més enllà, cap a la petició de la derogació immediata de la lomce, una llei que en aquest moment, ja fa aigua de per tot.

Tot i les reiterades mostres de rebuig que ha generat la llei Wert seguim amb una llei “en funcions” que crea incertesa, condiciona la nostra feina i el futur dels alumnes. Fins quan haurem d'aguantar aquest malson?

Els docents hem demostrat durant aquests anys de conflicte que som un col·lectiu capaç de respondre amb contundència a les agressions al sistema educatiu. Apel·lam a la vostra imaginació per fer les fotos amb els companys del vostres centres en suport a aquesta campanya amb el lema: DEROGAR LA LOMCE ARA i enviar-les el més aviat possible a comunicacioad@gmail.com

Entre tots contribuirem a tombar aquesta llei que ha estat des del principi un dels nostres cavalls de batalla.

LA LOMCE ESTÀ TOCADA PERÒ NO ENFONSADAdiumenge, 1 de maig del 2016

Paralització total de les proves LOMCE a Primària

Davant la resolució del Conseller d’Educació i Universitat de la CAIB, de 23 d’abril de 2016, relativa a la suspensió temporal de l’aplicació de les proves d’avaluació per als alumnes de tercer i sisè de primària que el mateix conseller, en una resolució de 7 d’abril havia convocat, l’Assemblea de Docents i la Plataforma Crida volem deixar constància que mantenim la nostra proposta de suport al boicot a les proves Lomce, i continuam demanant la derogació immediata d'aquesta llei "en funcions" que segueix generant incertesa i condiciona el futur dels alumnes i la feina dels docents. donat que:

1r. Es tracta d’una paralització temporal, sense un compromís clar d'aturar-les definitivament, com ja han fet les CCAA de Canàries, Navarra, Catalunya i País Basc, que resulta si més no estrany, que es produeixi només 15 dies després de la primera resolució que les convocava quan el Parlament espanyol ja havia aprovat la suspensió del calendari de la LOMCE. Ens demanam a quin criteri respon aquest ajornament.

2n. En previsió que finalment, i en qualsevol moment, es convoquin les proves, hi haurà molt poc temps per reaccionar ja que el curs escolar es troba molt avançat. Ens preocupa que les proves se solapin amb el final de curs generant, una vegada més, caos als centres.

3r. Aquestes proves d’avaluació de l’alumnat de primària responen a un dels principis de la LOMCE que més reflecteix el seu caràcter segregador, que pretén classificar alumnes i centres, que només avalua resultats i no processos d’aprenentatge i que fa de la competitivitat un objectiu fonamental. Aquest model, ja experimentat en altres països, no funciona i s'allunya de l'escola compensadora de desigualtats socials, familiars i econòmiques que és tan necessària en aquesta comunitat.

4t. La LOMCE continua implantant-se, amb constants incerteses com aquesta, als centres educatius de les Illes Balears, i res fa pensar que una propera Conferència Sectorial d’Educació, a la qual s’acull el conseller per argumentar la decisió de suspensió temporal, sigui capaç d’acordar cap mesura contundent en contra de la LOMCE.


Davant situacions com les de les proves d'avaluació Primària, i abans que el curs vinent ens trobem amb les avaluacions finals (revàlides) de Secundària i Batxillerat, ara més que mai és necessària una paralització completa del calendari d'aplicació de la LOMCE i l'execució d'un acord polític immediat per a la seva derogació. Demanam coherència i determinació al Govern per dur a terme una política educativa de qualitat, que no allargui el fracàs sostingut i permanent que hem patit en aquesta comunitat autònoma.

Per tant, estam preparats i disposats a boicotejar les proves si es decideix que s'han de fer, reiteram la nostra voluntat que aquesta llei sigui derogada i convidam els docents a explicitar, una vegada més, aquesta voluntat en els seus respectius claustres i assemblees.